Voorwoord

Het laatste volledige jaar van de vorige bestuursperiode is afgesloten met een positief saldo van €2 miljoen. Nog belangrijker is dat het nieuwe gemeentebestuur een financieel gezonde gemeente overgedragen krijgt. We kijken tevreden terug op 2017, maar dat betekent nadrukkelijk niet dat de gemeente Heusden op haar lauweren kan rusten. In de voorjaarsnota, waarin we beknopt vooruit blikken, wordt dat duidelijk. We blijven ons zorgen maken om mensen, die het moeilijk hebben en voor wie het economische herstel nog geen verbetering heeft gebracht in hun persoonlijke situatie. De economie trekt aan, maar nog niet iedereen profiteert. Als gemeente hebben we voor die mensen een duidelijke taak.

Taken van het Rijk goed overgenomen
Het grote thema van de afgelopen periode waren de zogenaamde decentralisaties. Gemeenten hebben veel taken, vooral binnen het sociaal domein, overgenomen van de Rijksoverheid. Heusden is daar in geslaagd met behoud van kwaliteit. Het is nu zaak de transformatie van het sociaal domein verder op te pakken. Door reëel te gaan begroten en niet op basis van de middelen die we van het Rijk ontvangen, hebben we een stevige basis gelegd. Hierdoor is ruimte om de komende jaren te innoveren. Wat mensen kúnnen is daarbij het startpunt.

Veel gerealiseerd
Veel van wat we in 2014 van plan waren, is gerealiseerd of in verregaande uitvoering. Het Centrumplan Vlijmen, de Voorste Venne, Geerpark en De Grassen, doorontwikkeling van onze dienstverlening binnen het merk Dromen. Doen. Heusden., de duurzaamheidsagenda en een nieuwe toekomstvisie geschreven door inwoners zijn enkele voorbeelden. We hebben daarnaast, door de gerealiseerde verkopen van kavels voor woningen en bedrijven, de grondwaarde op onze balans weten te verlagen.
Heusden is prominent aanwezig op het gebied van veiligheid, bestrijding van drugscriminaliteit en het tegengaan van ondermijning. In samenwerking met de politiek, het Openbaar Ministerie, Woonveste en Baanbrekers is Heusden op dit gebied een voorloper in Nederland.

Gemeenteparticipatie
Met het lanceren van een inwonerpanel hebben we een waardevol instrument gekregen om onze dienstverlening te monitoren en om de mening van inwoners te betrekken bij onze besluitvorming. Dit is een voorbeeld van de actieve manier waarop we – gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie – gemeenteparticipatie zijn gaan vormgeven.

Het nieuwe gemeentebestuur komt alles overziend aan het roer van een groene, sociale en sterke gemeente.