Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

De navolgende mutaties in de reserves worden in het kader van de voorschriften (art 28 lid d BBV) als structureel beschouwd:

Reserve

Mutatie

Toevoeging

Onttrekking

Reserve kapitaallasten

jaarlijkse onttrekking

250.000

Reserve verkoop Aandeel HNG

jaarlijkse onttrekking

40.000

Reserve onderhoud openbare gebouwen

egalisatie lasten

14.000

Reserve onderhoud sportgebouwen

egalisatie lasten

12.000

Reserve onderhoud schoolgebouwen

egalisatie lasten

130.000

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

egalisatie lasten

334.000

543.000

Reserve BTW compensatiefonds

jaarlijkse onttrekking

65.000

Reserve onderhoud wegen

egalisatie lasten

49.000

Reserve baggeren

egalisatie lasten

100.000

Reserve bijdrage GOL bedrijven

jaarlijkse toevoeging

115.000