Beschrijving

De gemeente voert de regie over het lokale onderwijsbeleid en geeft hiermee uitvoering aan de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra. De gemeente heeft een regierol in het bestrijden van onderwijsachterstanden, het faciliteren van leerlingenvervoer en het voorzien in onderwijshuisvesting. Het onderwijsbeleid heeft raakvlakken met het integraal jeugdbeleid, dat betrekking heeft op de jeugd van 0 tot 23 jaar.