Belangrijkste kaders

Nationale en provinciale wettelijke en beleidskaders

 • Wet op het primair onderwijs
 • Wet op het voortgezet onderwijs
 • Wet op de expertisecentra
 • Wet educatie en beroepsonderwijs
 • Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
 • Leerplichtwet
 • Wet op de kwalificatieplicht
 • RMC-wet (regionale meld- en coördinatiefuncties)
 • Wet Passend onderwijs
 • Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 • Jeugdwet

Heusdense beleidskaders