Bestuur en beheer

 

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

 6.845

 5.503

 5.894

 5.637

Baten

 3.989

 4.077

 4.122

 2.902

Saldo

 2.856-

 1.426-

 1.772-

 2.734-

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

 1.800

 2.050

 2.000

 636

Onttrekkingen uit reserves

 121

 5

 30

 -

Per saldo mutaties reserves

 1.679-

 2.045-

 1.970-

 636-

Saldo inclusief mutaties reserves

 4.535-

 3.471-

 3.742-

 3.370-

Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Begroting 2017 na wijziging

-1.772

Jaarrekening 2017

-2.734

Nadelig verschil

- 962

Voornaamste verschillen:

Bestuur

Er zijn minder uren verantwoord binnen het taakveld bestuur dan begroot. Dit is ten eerste het gevolg van het feit dat een van de bestuurssecretaresses voor de kavelwinkel is gaan werken en de vrijkomende vacature pas in 2018 is ingevuld. Daarnaast is er, als gevolg van de gewijzigde bbv regelgeving, een verschuiving zichtbaar van uren verantwoord op het taakveld naar overhead. Vanaf 2018 worden de uren van de bestuurssecretaresses conform bbv dan ook onder overhead begroot.

123.000

Het voordeel op de intergemeentelijke samenwerkingsbudgetten komt voornamelijk doordat in 2017 nog niet alle beschikbare middelen voor een zorgvuldige afbouw van de ondersteuning aan Otjiwarongo zijn besteed. Ten behoeve van de verdere afwikkeling wordt voorgesteld om een bedrag van € 86.000 over te hevelen naar 2018. De middelen die structureel beschikbaar waren (€ 40.000) komen in 2017 ten gunste van het resultaat, vanaf 2018 worden deze ingezet voor duurzaamheid. Daarnaast is het budget voor de bestuurlijke samenwerking in de Langstraat niet geheel benut.

139.000

Overige verschillen bestuur

34.000

Burgerzaken

Overige verschillen burgerzaken

-10.000

Beheer gemeentelijke eigendommen

Het resultaat van de taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen blijft achter bij de begrote storting in de Algemene Reserve van € 2.000.000. Dit komt met name doordat de geraamde opbrengsten niet worden gerealiseerd als gevolg van het doorschuiven van de verkoop van GOL gronden aan de provincie naar 2018. Met deze transactie is een bedrag van circa € 1,1 miljoen gemoeid. Daarnaast was ook de verkoop van een pand aan de Putterstraat, aan de Grotestraat (te Heesbeen) en aan de Nassaudwarsstraat voorzien in 2017, maar vindt transport hiervan  plaats in 2018.

-1.378.000

De ontvangen pachtopbrengsten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit komt met name doordat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten opzichte van 2016 hogere tarieven heeft vastgesteld voor reguliere pachtgronden. Deze tarieven fluctueren echter sterk van jaar op jaar waardoor dit niet tot een structureel voordeel leidt.

167.000

Door de verkoop van panden en/of beëindiging van huurovereenkomsten lopen de inkomsten uit verhuur terug.

-31.000

Begraven

-6.000

Saldo verschil

-962.000

Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2017

- 2.734

Saldo jaarrekening 2016

- 2.856

Voordelig verschil

122

Voornaamste verschillen:

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead.

1.111.000

De opbrengsten uit verkoop van gemeentelijke zijn lager dan in 2016. Op begrotingsbasis was verwacht dat dit ongeveer gelijk zou zijn, echter door het doorschuiven van een aantal verkopen van 2017 naar 2018 komen de opbrengsten in 2017 aanzienlijk lager uit. In algemene zin kan nog gesteld worden dat de planning voor de te verkopen gemeentelijke eigendommen dynamisch is en van jaar op jaar sterk kan fluctueren.

-1.395.000

Het verpachten van gronden heeft in 2017 tot een hogere opbrengst geleid dan in 2016. Dit is het gevolg van het vaststellen van hogere tarieven voor reguliere pachtgronden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

115.000

Doordat er ten opzichte van 2016 meer percelen in erfpacht zijn uitgegeven, nemen ook de inkomsten uit erfpachtcanons toe.

80.000

De uitgifte van paspoorten heeft geleid tot meer leges opbrengsten.

71.000

Overige verschillen

140.000

Saldo verschil

122.000