Bouwen en wonen

 

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

 23.491

 9.597

 10.697

16.884

Baten

 26.273

 9.333

 10.238

16.518

Saldo

 2.782

 264-

 459-

365-

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

 105

 132

 439

 394

Onttrekkingen uit reserves

 300

 -

 3

 -

Per saldo mutaties reserves

 195

 132-

 435-

 394-

Saldo inclusief mutaties reserves

 2.977

 397-

 894-

-759

Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Begroting 2017 na wijziging

-459

Jaarrekening 2017

-365

Voordelig verschil

94

Voornaamste verschillen:

Ruimtelijke ordening

De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen zijn hoger dan geraamd.

26.000

Grondexploitatie

De vrijval van de voorzieningen van de afgewikkelde complexen Akkerpad en Molenhoek resulteren in een voordeel in de exploitatie.

46.000

Onder de post onderhanden werken is verantwoord de winstneming, conform nieuwe winstnemingsrichtlijnen in de BBV, de tussentijdse winstneming van De Grassen. Dit was niet voorzien bij het opstellen van de tussentijdse rapportages.

396.000

De nadelige saldi van woningbouwcomplexen worden afgedicht door de vorming van verliesvoorzieningen, de in het verleden opgebouwde voorzieningen blijken niet toereikend te zijn. Na bijstorting van € 781.000 zijn de verliesvoorzieningen weer toereikend.

-781.000

Wonen en bouwen

In verband met een aantrekkende economie zijn de legesopbrengsten omgevingsvergunningen € 130.000 hoger dan geraamd.  
De legesopbrengsten waren ook in de tweede bestuursrapportage al met € 100.000 bijgesteld.

130.000

De werkzaamheden van de Herinrichting woonwagenlocatie Sportlaan Drunen hebben vertraging opgelopen, dit in verbande met het verschil in wensen van bewoners en de gemeente en de daarop volgende procedure bij het College voor de rechten van de mens.
Om deze middelen beschikbaar te houden is hiervoor een budgetoverheveling voorgesteld van € 247.000. Verder zijn de huurinkomsten van de standplaatsen in 2017 € 24.000 hoger dan begroot. Doordat in tegenstelling tot de verwachting de privatisering van de woonwagenstandplaatsen nog niet heeft plaatsgevonden.

271.000

Overige verschillen

6.000

Voordelig verschil

94.000

Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2017

- 365

Saldo jaarrekening 2016

 2.782

Nadelig verschil

- 3.147

Voornaamste verschillen:

Ruimtelijke ordening

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead

540.000

De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen zijn in 2016 hoger dan in 2017.

-140.000

In 2016 zijn er meer exploitatiebijdragen ontvangen.

-140.000

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

In 2017 is voor de Grassen winst genomen conform de richtlijnen die vanaf 2017 worden gehanteerd vanuit het BBV. In 2016 is de winstneming nog gerealiseerd conform onze eigen winstnemingsregeling Dit was voor de complexen 't-Hoog l en Dillenburg.

-2.942.000

In 2016 zijn de verliesvoorzieningen aangepast vanwege de verlaging van het gehanteerde rentepercentage per saldo een positief effect op de exploitatie 2016.

-2.024.000

Bijstelling van de verliesvoorzieningen is een actie die jaarlijks wordt gedaan. In 2016 is de verliesvoorziening verhoogd met € 1.664.000.

883.000

In 2016 is het complex Bruneilaan afgesloten en is ook het restcomplex afgesloten wat een positie effect van € 66.000 op de exploitatie had.

66.000

In 2016 is de rente van alle verliesvoorzieningen op deze post verantwoord. Voor 2017 zijn alleen de verliesvoorzieningen binnen het taakveld grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) verantwoord. De rente over de verliesvoorzieningen bedrijventerreinen is in 2017 verantwoord binnen programma 4.

296.000

In 2016 zijn de stortingen in Rood voor Groen en de reserve Bovenwijkse voorzieningen op deze post verantwoord. Voor 2017 zijn alleen de stortingen binnen het taakveld grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) verantwoord.
De overige complexen zijn in 2017 verantwoord binnen programma 4. Het betreft hier de mutatie onderhanden werk.

-207.000

De vrijval van de voorzieningen van de afgewikkelde complexen Akkerpad en Molenhoek resulteren in een voordeel in de exploitatie

46.000

Wonen en bouwen

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead.

580.000

Door BBV wijzigingen dienen ICT contract van vergunning en handhaving rechtstreeks verantwoord te worden op het taakveld in plaats van op overhead.

-50.000

Er zijn minder leges omgevingsvergunningen ontvangen dan in 2016.

-50.000

Overige verschillen

-5.000

Saldo verschil

-3.147.000