Sociaal domein

 

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

 38.263

 39.345

 40.537

 37.401

Baten

 10.174

 9.041

 9.397

 9.548

Saldo

 28.089-

 30.305-

 31.140-

 27.853-

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

 3.500

 -

 -

 2.306

Onttrekkingen uit reserves

 300

 930

 1.608

 1.585

Per saldo mutaties reserves

 3.200-

 930

 1.608

 722-

Saldo inclusief mutaties reserves

 31.289-

 29.375-

 29.532-

 28.575-

Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Begroting 2017 na wijziging

-31.140

Jaarrekening 2017

-27.853

Voordelig verschil

3.287

Voornaamste verschillen:

Algemeen

Over diverse taakvelden binnen dit programma zijn minder uren gerealiseerd dan begroot was. Dit leidt tot een voordeel van € 527.000. Een groot deel daarvan betreft de middelen waarvan het college op 22 november 2016 heeft  besloten om in 2017 in te zetten om de gewenste transformatie in het sociaal domein te realiseren. Doordat de projectleider hiervoor pas in mei 2017 van start ging is de uitvoering verschoven en derhalve ook de besteding van middelen. Voor een deel van deze middelen (€ 387.000) wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2018 om de transformatie door te zetten.

527.000

Samenkracht en burgerparticipatie

Binnen het taakveld samenkracht en burgerparticipatie valt ook de huisvesting, integratie en participatie van asielzoekers. Hiervoor zijn gelden ontvangen die gefaseerd worden ingezet. Voor een groot deel van de middelen wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2018 (€ 370.000). Daarnaast zijn er ook gelden ontvangen voor de begeleiding van statushouders en AMV-ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen). Als de AMV-er 18 jaar wordt moet de gemeente voor vervangende huisvesting zorgen en voor de benodigde begeleiding. Voor 11 jongeren is het bedrag ontvangen, zij worden na 1-1-2018 pas 18 jaar en daarom zijn deze middelen nog niet besteed. Een voorstel tot overheveling (€ 26.000) naar 2018 vindt u in deze jaarrekening.

414.000

Participatie

Baanbrekers heeft over 2017 een resultaat behaald van € 1,4 mln voordelig, na bestemming reserves. Voor Heusden betekent dit dat
€ 546.000 terug wordt ontvangen. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een voordeel op de BUIG (aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald) en op de re-integratie-budgetten is een voordeel behaald door een daling van het aantal medewerkers waarvoor een bijdrage in de loonkosten moet worden betaald en door een lager aantal medewerkers bij Fidant. Een verdere toelichting vindt u in de jaarrekening van Baanbrekers.

546.000

Het voordeel van € 33.000 is ontstaan doordat in de begroting rekening is gehouden met een bijdrage aan Weener XL. Over 2017 is deze bijdrage niet in rekening gebracht waardoor een voordeel is ontstaan.

33.000

Bij de uitvoering van de inkomensregelingen is een nadeel ontstaan. Dit komt met name doordat de kosten voor de kwijtscheldingen en Heusdenpas iets hoger zijn uitgevallen dan begroot.

-45.000

Zorg

Transformatie

De transformatie van het sociaal domein is in 2017 gestart en zal in 2018 (nog) concrete(re)  vormen krijgen. Het incidentele budget is daardoor beperkt aangesproken. Voor dit restant zal worden voorgesteld om dit over te hevelen naar 2018 met de bedoeling om hiermee het ondersteunend aanbod van zorg waar geen verwijzing voor nodig is (voorliggend veld) te versterken in de veronderstelling dat hiermee kosten in de duurdere zorg worden voorkomen of uitgesteld.

48.000

Armoedebestrijding kinderen

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor de bestrijding van armoede voor kinderen. Voordat we de middelen ontvingen, hadden we al een behoorlijk compleet aanbod voor kinderen in armoede. De inzet van deze extra middelen is in de eerste helft 2017 bepaald samen met het maatschappelijk veld. Met de extra maatregelen wordt vooralsnog niet het gehele budget ingezet. Bovendien zijn de maatregelen in de tweede helft van het jaar geïmplementeerd, waardoor er nog maar beperkt kosten zijn gemaakt in 2017. Middels een collegebesluit van 18 juli 2017 heeft het college aangegeven de Klijnsma-middelen beschikbaar te willen houden voor de bestrijding van kinderarmoede. Hierover bent u middels een raadsmemo geïnformeerd. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2018.

43.000

Zorgkosten

In de begroting 2017 is een eerste poging gedaan om de zorgkosten realistisch te ramen conform de nieuwe inrichting. Op een aantal posten was ook geen goede onderbouwing beschikbaar op dat moment. De vergelijking tussen de jaarrekening en de begroting is daarom ook lastig te maken.
Een groot deel van de verschillen die op dit programma zijn ontstaan worden verrekend met de reserve Sociaal Domein. Dit betreft niet de verschillen met betrekking tot de interne kosten en het sociaal cultureel werk.  

Vervoer, woningaanpassingen en rolstoelvoorzieningen

De kosten voor woningaanpassingen zijn ten opzichte van de begroting flink gestegen als gevolg van een aantal dure woningaanpassingen en hogere kosten vooronderhoudscontracten van trapliften. De kosten voor woningaanpassingen wijken weliswaar flink af van de begroting, maar wijken slechts beperkt af van de werkelijke kosten in 2016 (€ 50.000 nadelig).

De kosten voor de deeltaxi en het verstrekken en huren van rolstoelvoorzieningen zijn beide lager dan verwacht. Bij de deeltaxi kan de daling worden verklaard doordat het totaal aantal gebruikte zone’s/ gereisde kilometers is gedaald. Hier lijkt wel sprake van een lichte toename van het aantal personen dat gebruik kan maken van deze voorziening. Het voordeel op de rolstoelen is met name te verklaren doordat van aanbieder is gewisseld die voordeliger tarieven hanteert.

403.000

Hulp bij Huishouden

De kosten voor hulp bij huishouden zijn ten opzichte van begroting afgenomen, maar ligt toegenomen ten opzichte van 2016. Dit is te verklaren door twee bewegingen. Enerzijds daalt het aantal cliënten, mede door het omzetten van een deel van de hulp bij huishouden naar persoonlijke ondersteuning dat onder het budget voor begeleiding valt. Anderzijds nemen de kosten toe doordat het percentage van de toekenning dat wordt verzilverd toe is genomen met 8%.

302.000

De kosten voor PGB zijn gedaald. Dit is te verklaren doordat deze kosten zich meer verplaatsen naar de zorg in natura en deels begeleiding.

103.000

Begeleiding

In 2017 is besloten om incidenteel budget voor transformatie binnen het sociaal domein beschikbaar te stellen. Gezien de verwachte ontwikkeling van de begeleidingskosten op basis van 2016 was dit mogelijk. De kosten voor begeleiding zijn ten opzichte van de primitieve begroting een stuk gedaald, maar ten opzichte van de gewijzigde begroting is er een flinke overschrijding. Dit komt gedeeltelijk doordat voor een deel van de cliënten die hulp bij huishouden kregen, de hulp is omgezet naar persoonlijke ondersteuning die onder begeleiding valt. Verder is het percentage van de toekenningen dat wordt verzilverd met 10% toegenomen en is ook het aantal cliënten toegenomen. Ten opzichte van december 2016 zijn er 20% meer cliënten die begeleiding krijgen.

-773.000

Eigen bijdrage

De inkomsten vanuit de eigen bijdrage WMO die via het CAK ontvangen worden, zijn lager dan geraamd. De omvorming van hulp bij het huishouden naar een resultaat gefinancierde aanpak lijkt effect te hebben. Daarnaast zijn vanuit het rijk een aantal normen gewijzigd waardoor de inkomsten uit eigen bijdrage lager zijn.

-46.000

Overige verschillen

5.000

Jeugd

Op de kosten voor de regionaal ingekochte jeugdzorg is een voordeel van c.a. € 1,8 mln. Dit zit met name in de zorgkosten en een gedeelte in de PGB’s (ca € 40.000). De uitgaven voor “duurdere” zorg lijken lager te zijn dan de herijkte begroting (ca 1,5 mln). Omdat de jaarrekening van de GR HvB pas in juli definitief wordt vastgesteld zijn de precieze cijfers nog niet bekend.

1.777.000

Volksgezondheid

De bijdrage voor GGD is conform vastgestelde begroting GGD 2017. In de gemeentelijke begroting is echter een lager bedrag opgenomen doordat het de verwachting was, dat het budget voor lokale accenten ook ingezet kan worden voor de kosten van de GGD. Bij nader inzien lag hier een andere verplichting op waardoor er een nadeel van 36.000 ontstaat.

-36.000

Overige verschillen

-13.000

Saldo verschil

3.287.000

Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2017

- 27.853

Saldo jaarrekening 2016

- 28.089

Voordelig verschil

 236

Voornaamste verschillen:

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead.

667.000

Op basis van nieuwe afspraken is de subsidie van O3 in 2017 hoger dan in 2016.

-500.000

Op basis van nieuwe afspraken is de subsidie van stichting de Schroef in 2017 hoger dan in 2016.

-120.000

In 2017 zijn de kosten voor uitvoering van het armoedebeleid vanwege gewijzigd beleid hoger dan in 2016.

-300.000

De kosten voor vluchtelingen/minderheden en inburgering zijn in 2017 hoger. Dit omdat van het Rijk ook meer middelen beschikbaar gesteld zijn.

-214.000

De kosten voor participatie en de bijdrage aan Baanbrekers zijn in 2017 lager dan in 2016. De lasten voor participatie zijn lager omdat het Rijk minder middelen (€ 1.040.000) beschikbaar gesteld heeft. De inkomsten vallen onder het programma Algemene Dekkingsmiddelen. De bijdrage aan Baanbrekers is lager (€ 158.000) omdat rekening gehouden is met het Heusdens aandeel in het positieve saldo van de jaarrekening 2017.

1.198.000

De netto kosten voor de oude Wmo voorzieningen zijn per saldo lager dan in 2016. Sommige kosten zijn lager maar daar staat dan een lagere inkomst uit eigen bijdrage tegenover.

37.000

De kosten voor begeleiding zijn ten opzichte van 2016 hoger. Dit komt voor een deel doordat een deel van de cliënten die hulp bij huishouden kregen de hulp is omgezet naar persoonlijke ondersteuning die onder begeleiding valt. Verder is het percentage van de toekenning dat wordt verzilverd met 10% toegenomen en het aantal cliënten is toegenomen. Ten opzichte van december 2016 zijn er 20% meer cliënten die begeleiding krijgen.

-560.000

De kosten voor jeugdhulp zijn in 2017 net iets lager dan over 2016. De cijfers voor jeugd zijn nog niet definitief want de jaarrekening van de GR HvB wordt pas in juli vastgesteld en dan worden de precieze cijfers 2017 bekend.

42.000

Overige verschillen

-14.000

Saldo verschil

236.000