Sport en cultuur

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

6.375

6.299

6.839

6.501

Baten

1.344

1.274

1.281

1.257

Saldo

5.031-

5.026-

5.558-

5.244-

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen uit reserves

304

19

180

52

Per saldo mutaties reserves

304

19

180

52

Saldo inclusief mutaties reserves

4.727-

5.007-

5.378-

5.192-

Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Begroting 2017 na wijziging

-5.558

Jaarrekening 2017

-5.244

Voordelig verschil

314

Voornaamste verschillen:

Sport

Het totale voordeel op de uren van in totaal € 76.000 wordt overwegend veroorzaakt doordat het cluster bedrijfsbureau buitendienst, verantwoordelijk voor het groen bij de diverse sportaccommodaties, minder uren heeft verantwoord dan begroot. Dit cluster had diverse openstaande vacatures in 2017.

76.000

Nadeel op zwembad het Run door het doen van een storting van
€ 185.000 in de voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van het faillissement van stichting N-Joy. Hierdoor kunnen de openstaande leningen aan de gemeente niet worden voldaan. Omdat N-Joy haar aflossingsverplichting ter hoogte van € 10.000 in 2016 ook al niet was nagekomen, was voor dit deel reeds een voorziening getroffen.

Aan de andere kant ontstaat er een voordeel doordat de kosten voor groot onderhoud, welke jaarlijkse zijn begroot op een gemiddeld bedrag van € 100.000, dit jaar aanzienlijk lager uitkomen. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

-105.000

In afwachting van duidelijkheid over het voortbestaan van Paviljoen De Wissel is er voor gekozen om een deel van de onderhoudswerkzaamheden (nog) niet uit te voeren. Het betreft het buitenschilderwerk en het vervangen van een aantal onderdelen van de werktuigbouwkundige installatie. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld zodat deze werkzaamheden in 2018 alsnog uitgevoerd kunnen.

28.000

Overige verschillen sport

-40.000

Cultuur

Voor het realiseren van een kunstwerk in het centrum van  Vlijmen is een budget beschikbaar gesteld. Er is een schetsontwerp maar realisatie zal niet eerder plaatsvinden dan na realisatie van het te bouwen Paviljoen. Voor het beschikbare bedrag wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

69.000

In 2017 is er gestart met de renovatie van de Voorste Venne. Er wordt echter pas afgeschreven op het moment dat het gebouw in gebruik wordt genomen. Dit leidt in 2017 tot onderuitputting op de kapitaallasten. Er wordt voorgesteld de niet benutte kapitaallasten voor een bedrag van € 275.000 over te hevelen naar 2018. Daarnaast zijn de onderhoudskosten als gevolg van de renovatie lager dan begroot. Dit wordt verrekend met de onderhoudsreserve gemeentelijke gebouwen.

284.000

Overige verschillen cultuur

2.000

Saldo verschil

314.000

Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2017

- 5.244

Saldo jaarrekening 2016

- 5.031

Nadelig verschil

- 213

Voornaamste verschillen:

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead.

493.000

Als gevolg van het faillissement van stichting N-Joy kan zij de aan haar verstrekte leningen verband houdend met de exploitatie van zwembad het Run niet meer voldoen. Hiervoor is een bedrag ter hoogte van € 185.000 in de voorziening dubieuze debiteuren gestort.

-185.000

De onderhoudskosten aan zwembad het Run zijn lager dan in 2016. In dat jaar is er eenmalig € 200.000 uitgetrokken voor achterstallig en regulier groot onderhoud aan het bad en de machinekamer (hiervan is € 185.000 besteed). Met ingang van 2017 is dat gemiddeld € 100.000 per jaar. Op basis van de onderhoudsplanning en als gevolg van de onzekere situatie rondom de openstelling van het zwembad, zijn de kosten in 2017 aanzienlijk lager.

170.000

De geboekte kosten voor het gasverbruik van die Heygrave zijn hoger dan in 2016. Dit komt doordat er in 2016 juist een voordeel leek te zijn op het gas, maar dit middels de in 2017 ontvangen slotafrekening a € 28.000 over 2016 alsnog werd gecorrigeerd, wat in 2017 juist weer tot een extra nadeel leidt.

-72.000

In verband met het vervangen van de dakbedekking van sporthal die Heygrave waren de onderhoudskosten in 2016 hoger.

252.000

Het vervroegd vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden bij voetbalclubs VV Haarsteeg en RKDVC leidt tot een extra afschrijvingslast.

-237.000

Er is een bijdrage gedaan aan Erfgoed Brabant voor de linieplanner Zuiderwaterlinie, een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Bij de tweede bestuursrapportage 2017 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

-53.000

De eerste afschrijving op sporthal Dillenburcht vindt pas plaats in 2018 (jaar na oplevering), maar in 2017 is er al wel sprake van een rentelast.

-52.000

Door de in 2017 gestarte renovatie van de Voorste Venne ontstaan incidentele kosten vanwege bijvoorbeeld verhuizing, tijdelijke huisvesting en doorlopende kosten waar geen inkomsten tegenover staan. Zo geheten frictiekosten.

-370.000

Overige verschillen

-159.000

Saldo verschil

- 213.000