Jaarrekeningresultaat 2017

Het rekeningresultaat voor 2017 bedraagt € 1.991.000 voordelig. Indien het resultaat van de herziening bouwgrondexploitaties wordt geëlimineerd, bedraagt het resultaat uit de reguliere begrotingsuitvoering € 3.232.000 positief. Hierin zijn de correcties als gevolg van de BBV-wijziging voor winstneming binnen de grondexploitaties niet meegenomen. Als vervolgens de niet bestede budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2017 te kunnen besteden hierop in mindering worden gebracht(€ 1.774.000), bedraagt het resultaat uit de ‘reguliere’ exploitatie € 1.458.000.

Onderstaand zijn de grootste mee- en tegenvallers (> € 100.000) opgenomen. Een gedetailleerdere analyse per programma is aansluitend opgenomen.

Analyse rekeningresultaat 2017 voordelen

Bedrag in €

Voordeel door niet bestede budgetten (alsnog uit te geven in 2018)

1.774.000

Lagere salaris- en personeelskosten

820.000

Winstneming De Grassen

396.000

Lagere kosten op overhead (niet zijnde salaris en personeelskosten)

236.000

Hogere pachtopbrengsten

167.000

Hogere opbrengst omgevingsvergunningen

130.000

Incidenteel voordeel bijdrage opruiming explosieven

105.000

Totaal voordelig

3.628.000

Analyse rekeningresultaat 2017 nadelen

Bedrag in €

Mutatie verliesvoorziening bouwgrondexploitaties

-1.241.000

Terugboeking winstneming ’t Hoog I en Dillenburg

-1.106.000

Extra dotatie reserve afvalstoffenheffing

-334.000

Afboeking lening N-joy

-185.000

Totaal nadelig

-2.866.000

Samenvatting rekeningresultaat 2017

Bedrag in €

Voorlopig saldo na begrotingswijzigingen 2017

628.000

Voordelen JR 2017

3.628.000

Nadelen JR 2017

-2.866.000

Diverse overige afwijkingen per saldo voordelig

601.000

Saldo

1.991.000

Het begrote saldo na begrotingswijzigingen in 2017 bedroeg 628.000 voordelig.

In het coalitieprogramma is als uitgangspunt opgenomen m.b.t. de middelen die beschikbaar zijn binnen het sociaal domein, dat eventuele overschotten op de budgetten in deze bestuursperiode (tot er een stabiele situatie is ontstaan) beschikbaar blijven voor de uit te voeren taken. Met andere woorden: de budgetten worden geoormerkt. In lijn met deze afspraak wordt over 2017 (per saldo) een bedrag van € 722.000 gestort in de reserve Sociaal Domein. Voor het opnemen van de uitgaven in de jaarrekening zijn aannames gedaan op basis van de laatst bekende prognoses van de te verwachten zorgkosten. Op basis van nog te ontvangen afrekeningen over 2017 kan dit bedrag in de loop van 2018 nog wijzigen.

In het saldo zit ook een extra dotatie gedaan aan de reserve Afvalstoffenheffing. Dit is gedaan omdat deze, als gevolg van het negatieve resultaat (€ 543.000) op de inzameling en verwerking van afvalstoffen, meerjarig negatief is. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de invoer van het omgekeerd inzamelen. In de toelichting op de baten en lasten voor programma 8 wordt het resultaat nader toegelicht. Door de extra dotatie sluit de reserve in 2021 positief.

In het saldo zit een bedrag van € 1.774.000 nog niet bestede gelden waarvoor budgetoverhevelingen worden voorgesteld naar 2018. Deze worden in bijlage C.1 van deze jaarrekening afzonderlijk toegelicht.

Resultaat bouwgrondexploitaties: in november 2017 is de BBV-regelgeving betreffende de winstneming bij grondexploitaties gewijzigd. Hierdoor moet een winstcorrectie worden gedaan op in het verleden genomen winsten. Dit heeft effect op de complexen ’t Hoog I en Dillenburg. Deze winstcorrectie is € 1.106.000 negatief. Daarnaast is de winstneming op De Grassen herzien conform nieuwe methode en dit heeft geleid tot een positief resultaat van € 396.000. Naast deze gevolgen van de nieuwe BBV-regels zijn de bestaande grondexploitaties herzien in het kader van deze jaarrekening. Met name door de grondexploitatie Poort van Heusden is de dotatie aan de verliesvoorziening negatief. Dit komt doordat er meer kosten worden voorzien voor de renovatie van het kasteel, de aanleg van een rotonde, verplaatsen van een persleiding en het vergroten van de doorlooptijd. In totaliteit is een aanvullende dotatie van € 1.241.000 aan de verliesvoorziening voor grondexploitaties gedaan.