Begrotingsoverschrijdingen per programma

Omschrijving

Lasten, begroting 2017 na wijziging

Lasten, jaarrekening 2017

Negatief bedrag is overschrijding op lasten

Begrotings-overschrijding

Financiën (* 1.000)

  1. Bestuur en beheer

5.894

5.637

257

  2. Openbare orde en veiligheid

3.375

3.278

97

  3. Verkeer en vervoer

         3.692

3.268

424

  4. Economie en recreatie            

18.017

17.029

988

  5. Onderwijs

3.264

2.982

282

  6. Sport en cultuur

6.839

6.501

338

  7. Sociaal domein

40.537

37.401

3.136

  8. Milieu en afval

7.732

8.167

-432

-432

1

  9. Bouwen en wonen

10.697

16.884

-6.187

-6.187

2

Algemene dekkingsmiddelen

3.290

3.217

73

Overhead

9.782

9.207

575

Heffing VPB

0

0

0

Stelposten en onvoorzien

0

0

0

Mutaties reserves

3.854

4.622

-768

-768

3

116.973

118.193

Toelichting begrotingsoverschrijdingen:

  1. Het programma 8 bevat de onderdelen riolering, afval en milieu. Alleen op afval is sprake van een overschrijding op de lasten. De overschrijding wordt veroorzaakt door de meerkosten die in 2017 gemaakt zijn i.v.m. de invoering van het omgekeerd inzamelen en door de hogere kosten voor het inzamelen en verwerken van PMD afval zoals hiervoor toegelicht bij de verschillenanalyse per programma. Dit past binnen het bestaand beleid, en is derhalve niet aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid. De aanvullende kosten worden in beginsel verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. Omdat deze reserve na dit negatieve effect over 2017 negatiever wordt en het zicht op een positieve stand aan het eind van de meerjarenramingperiode niet meer positief komt, is een aanvullende storting in deze reserve noodzakelijk.
  2. De overschrijding heeft betrekking op de bouwgrondexploitatie (niet bedrijventerreinen) en wordt veroorzaakt door de toevoeging aan de verliesvoorziening van diverse complexen van de bouwgrondexploitatie en de mutaties op de post onderhanden werken. Dit past binnen het bestaand beleid, en is derhalve niet aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid.
  3. De hogere dotaties aan de reserves wordt veroorzaakt door de storting in de reserve sociaal domein. De inschatting van het overschot op jeugd en een positief resultaat bij Baanbrekers zorgen voor een storting in deze reserve die niet op voorhand was geraamd. Dit is conform het vastgestelde beleid (mee en tegenvallers binnen het sociaal domein worden aan het eind van het jaar gemuteerd met de reserve).