Wet Normering Topfunctionarissen (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT kent een openbaarmakingregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht, indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.
Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening, evenals een opgave daarvan bij de vakminister. Met betrekking tot de publicatieverplichting zijn de volgende voorschriften van toepassing:

Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:

  • De bezoldigingen moeten gepubliceerd worden, ook al zijn deze lager dan de WNT-norm.
  • Topfunctionarissen die werkzaam zijn anders dan in dienstbetrekking dienen altijd gepubliceerd te worden, ongeacht de duur van het dienstverband / de werkzaamheden.
  • De bezoldigingen moeten zowel op functienaam en persoonsnaam gepubliceerd worden.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Heusden van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de gemeente Heusden is € 181.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

H.J.M. Timmermans

F.E.H.M. Backerra

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 114.409

€ 70.832

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.682

€ 11.191

Subtotaal

€ 131.090

€ 82.023

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 181.000

€ 181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 131.090

€ 82.023

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

15/07 – 31/12

N.v.t.

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 44.043

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 6.444

Totale bezoldiging 2016

€ 50.487

Hiermee is de WNT-norm in 2017 niet overschreden. Binnen de gemeente Heusden is voor het verslagjaar 2017 geen sprake geweest van medewerkers die boven deze norm uit komen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.