Overzicht van baten en lasten

(x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroot 2017 primitief

Begroot 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

6.845

3.989

-2.856

5.503

4.077

-1.426

5.894

4.122

-1.772

5.637

2.902

-2.734

Openbare orde en veiligheid

3.320

10

-3.310

3.004

11

-2.993

3.375

79

-3.297

3.278

79

-3.199

Verkeer en vervoer

3.771

399

-3.372

3.440

195

-3.245

3.692

295

-3.396

3.268

332

-2.936

Economie en recreatie

5.246

515

-4.731

12.811

8.647

-4.164

18.017

14.383

-3.634

17.029

11.734

-5.295

Onderwijs

3.425

531

-2.894

3.274

515

-2.759

3.264

515

-2.749

2.982

571

-2.412

Sport en cultuur

6.375

1.344

-5.031

6.299

1.274

-5.026

6.839

1.281

-5.558

6.501

1.257

-5.244

Sociaal domein

38.263

10.174

-28.089

39.345

9.041

-30.305

40.537

9.397

-31.140

37.401

9.548

-27.853

Milieu en afval

10.197

7.152

-3.044

7.697

7.886

188

7.732

7.317

-416

8.167

7.457

-710

Bouwen en wonen

23.491

26.273

2.782

9597

9.333

-264

10.697

10.238

-459

16.884

16.518

-365

Algemene dekkingsmiddelen

872

62.174

61.303

3.111

64.192

61.081

3.290

64.747

61.457

3.217

64.723

61.506

Overhead

3.506

0

-3.506

8.883

96

-8.787

9.782

1.028

-8.754

9.207

922

-8.285

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stelposten en onvoorzien

0

0

0

510

0

-510

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

13.533

6.892

-6.641

3.516

1.710

-1.807

3.244

3.591

347

4.622

4.140

-481

Rekeningresultaat

118.845

119.455

610

106.991

106.975

-16

116.362

116.991

629

118.193

120.184

1.991