Overzicht budgetoverhevelingen

Inleiding

Budgetoverhevelingen hebben betrekking op:

  • budgetten voor activiteiten die in het afgelopen jaar niet tot uitvoering zijn gekomen om uiteenlopende redenen; deze niet bestede budgetten hebben een positieve invloed op het exploitatieresultaat gehad ten opzichte van de begroting;
  • budgetten die worden afgedekt door hiertoe aangewezen reserves; dit zijn budgetoverhevelingen zonder effect op het exploitatieresultaat.

De dekking komt deels (€ 506.000) uit reserves komen en voor het resterende deel (€ 1.774.000) via de resultaatbestemming (die in 2018 wordt onttrokken uit de algemene reserve). Om te voorkomen dat genoemde lasten in 2018 als ongedekte uitgaven tot uiting komen, wordt evenals voorgaande jaren voorgesteld de betreffende budgetten via een afzonderlijk beslispunt rondom de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2017 voor uitvoering in 2018 beschikbaar te stellen. Er hoeft dan in 2018, in het kader van de begrotingsrechtmatigheid, geen apart raadsbesluit meer te worden genomen.

Overzicht budgetoverhevelingen

 

Omschrijving

Overheveling

Ten laste van resultaat

Dekking uit reserves

Transformatie Sociaal Domein

               441

               441

Huisvesting, integratie en participatie statushouders

               396

               396

Kapitaallasten De Voorste Venne

               275

               275

Herinrichting woonwagenlocaties

               248

               248

Afbouw samenwerking Otjiwarongo

                86

                86

Onderhoudskosten zwembad 't Run

                85

                85

Bouw- en woonrijp maken Donkhof

                70

                70

Bevorderen fietsveiligheid Tuinbouwweg

                50

                50

Armoedebestrijding kinderen

                43

                43

Vervanging meubilair

                30

                30

Onderzoek renovatie Doeverensche Sluis

                20

                20

Toekomstvisie Heusden over Heusden

                20

                20

Tegemoetkoming kosten AED- netwerk

                10

                10

Herstructurering / Revitalisering bedrijventerrein

               240

               240

Onderhoudskosten sport- en gemeentelijke gebouwen

               148

                   -

               148

Kunst centrumplan Vlijmen

                68

                68

Parkeermaatregelen vesting Heusden

                50

                50

Totaal

            2.280

            1.774

               506

Overhevelingen ten laste van het resultaat

Transformatie sociaal domein (€ 441.000)
Met het collegebesluit van 22 november 2016 is besloten om in 2017 een deel van het zorgbudget in te zetten om de gewenste transformatie in het sociaal domein te realiseren. De middelen zijn voor een groot deel bedoeld als tijdelijk personeelsbudget en voor het ondersteunen van verschillende initiatieven van inwoners. Doordat de projectleider Transformatie pas in mei 2017 is gestart is de uitvoering verschoven en derhalve is ook de besteding van middelen verschoven. Hiervoor wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2018. Onder andere de inzet van een projectleider, een wijk-GGD-er, een projectondersteuner voor het maatjesproject en inwonersinitiatieven zullen uit eze middelen gefinancierd worden. Het voorstel is om deze middelen over te hevelen naar 2018.

Huisvesting, integratie en participatie van statushouders (€ 396.000)
Voor de huisvesting, integratie en participatie van statushouders zijn extra gelden ontvangen via het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. De gelden zijn verstrekt op basis van in 2016 en 2017 gehuisveste statushouders en worden ingezet zoals beschreven in de notitie “proces van huisvesting, tot integratie en participatie van statushouders in Heusden 2017 en 2018”. Deze notitie is op 29 juli 2017 in het college vastgesteld en besloten is om de middelen die ontvangen worden vanuit het bestuursakkoord in te zetten in 2017 en 2018.

Daarnaast ontvang de gemeente ook een bijdrage voor de begeleiding van AMV-ers op het moment van huisvesting. Als de AMV-er 18 jaar wordt moet de gemeente voor vervangende huisvesting zorgen en voor de benodigde begeleiding. Voor 11 jongeren is het bedrag van € 2370,- ontvangen, zij worden na 1-1-2018 pas 18 jaar en daarom zijn deze middelen nog niet besteed.
Voor beide middelen (totaal € 396.000) stellen we voor om deze over te hevelen naar 2018.

Kapitaallasten De Voorste Venne (€ 275.000)
Uit 2016 is een bedrag overgeheveld naar 2017 uit de onderuitputting 2016. Omdat de renovatie in 2017 wel is gestart, maar nog niet is afgerond zal er ook in 2017 een onderuitputting op de kapitaallasten zijn. Immers, de kapitaallasten starten pas als het gebouw in gebruik wordt genomen. Conform uw kaders (zoals vermeld in raadsbesluit dd 16 mei 2017) stellen we voor om de middelen uit onderuitputting over te hevelen naar 2018 zodat het beschikbaar blijft voor onvoorziene kosten in 2018.

Herinrichting woonwagenlocaties (€ 248.000)
In 2017 hebben bewoners van de Sportlaan via een klacht bij het College voor de rechten van de mens gereageerd op de (tijdelijke) opnamestop en de beoogde reductie van standplaatsen. Door deze procedure is de uitvoering vertraagd. Uiteindelijk is besloten om de oorspronkelijk ingezette koers te vervolgen van een brandveilige herinrichting en privatisering onder voorbehoud van toetsing in het kader van de wet Bibob. In 2018 wordt de uitvoering hervat en verder gewerkt aan de benodigde procedures en afstemming.

In Heesbeen zijn in 2017 in overleg met de gemeente enkele huishoudens vertrokken en aan een aantal huishoudens zijn koopovereenkomsten aangeboden. Ondanks een aanvankelijk positieve beoordeling van de beoogde financier, bleek bij het voorleggen van de definitieve koopovereenkomst de hoogte van de lening in relatie tot de Nationale Hypotheek Garantie een probleem te zijn. Het vinden van een passende oplossing die op instemming van alle betrokken partijen kan rekenen, heeft voor vertraging gezorgd. Om de herinrichting van de woonwagenlocaties te voltooien stellen we voor om deze middelen over te hevelen naar 2018.

Afbouw samenwerking Otjiwarongo (€ 86.000)
Bij raadsbesluit van 29 maart 2016 is besloten te stoppen met de ondersteuning van de gemeentelijke organisatie van Otjiwarongo. Tevens is besloten het volledige incidentele bedrag dat is opgebouwd vanuit reserveringen in de afgelopen jaren beschikbaar te houden voor een zorgvuldige afbouw van de ondersteuning van Otjiwarongo in 2017 en 2018. In 2017 is slechts een deel van de middelen nodig geweest voor de afwikkeling. Voor het restant wordt voorgesteld dit naar 2018 over te hevelen om de finale afwikkeling te kunnen doen.

Onderhoudskosten zwembad ’t Run
Het jaarlijkse gemiddelde budget voor groot onderhoud aan zwembad het Run is € 100.000, waarbij de kosten in het ene jaar hoger liggen dan in het andere jaar. Op basis van het MJOP bedroegen de kosten in 2017 minder dan het gemiddeld jaarlijks beschikbare bedrag. Daarnaast zijn bepaalde, niet acute, werkzaamheden met het oog op de onzekere toekomstsituatie van het zwembad uitgesteld tot 2018. Het resterend bedrag zal in de komende jaren alsnog worden besteed. Het voorstel is om het resterende budget van € 85.000 over te hevelen naar 2018.

Bouw- en woonrijp maken Donkhof (€ 70.000)
Het bouw- en woonrijp maken van het project Donkhof is in uitvoering. De werkzaamheden beslaan echter een langere periode dan een kalenderjaar. Het project wordt in 2018 volledig opgeleverd. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2018.

Bevordering fietsveiligheid Tuinbouwweg (€ 50.000)
De raad heeft op 16 december 2014 besloten een onderzoeksbudget beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en/of aanleg van maatregelen die de fietsveiligheid op de Tuinbouwweg bevorderen. Fase 1 en 2 zijn respectievelijk in 2014 en 2017 uitgevoerd. Toegezegd is om deze eerst te evalueren voordat fase 3 gestart wordt. Daarbij moet ook in relatie tot een nieuw GVVP en de GOL-maatregelen worden bezien welke fietsvoorzieningen op de Tuinbouwweg wenselijk zijn. Door deze middelen over te hevelen blijft er budget beschikbaar voor de hieruit voortvloeiende voorbereidingskosten. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2018.

Armoedebestrijding kinderen (€ 43.000)
Vanuit het rijk ontvangen we extra middelen (Klijnsmamiddelen) voor de bestrijding van kinderarmoede. Hiervoor is een plan van aanpak “Alle kinderen doen mee” opgesteld waarover de raad medio 2017 is geïnformeerd. Middels een collegebesluit van 18 juli 2017 heeft het college aangegeven de Klijnsma-middelen beschikbaar te willen houden voor de bestrijding van kinderarmoede. Hierover bent u middels een raadsmemo geïnformeerd. Van de resterende middelen uit 2017 stellen we voor om deze over te hevelen naar 2018. Daarmee is er meer armslag voor extra initiatieven die bijdragen aan de bestrijding van armoede onder kinderen.

Vervanging meubilair (€ 30.000)
In de tweede bestuursrapportage van 2017 heeft u een budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van het meubilair in de spreekruimten en andere interieuritems. De uitvoering van de verbouwing is gestart in 2017 en wordt afgerond in 2018. De verdere inrichting van het interieur is gepland in de eerste maanden van 2018. Het voorstel is de hiervoor bestemde middelen in de 2de bestuursrapportage over te hevelen naar 2018.

Onderzoek renovatie Doeverensche sluis (€ 20.000)
Bij de tweede bestuursrapportage 2017 is een budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de technische staat, restauratiekosten en -planning voor de Doeverensche sluis te Doeveren. De opdracht voor uitvoering van de werkzaamheden is verleend. Deze worden in de eerste maanden van 2018 uitgevoerd. Het voorstel is deze middelen over te hevelen naar 2018 voor uitvoering van het onderzoek.

Toekomstvisie Heusden over Heusden (€ 20.000)
Bij de tweede bestuursrapportage is voor de Toekomstvisie Heusden over Heusden een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld. Met de leverancier is afgesproken dat eerste termijn wordt gefactureerd na afloop van de bewonersavonden. Deze hebben plaatsgevonden eind 2017. De tweede en laatste termijn wordt na afronding van de opdracht, medio februari 2018, gefactureerd.

Tegemoetkoming kosten AED-netwerk (€ 10.000)
Eind 2017 is er een tegemoetkoming in de kosten voor AED netwerk ontvangen van de RAV (regionale ambulance voorziening). Hiermee kunnen we investeren in AED’s en met name buitenkasten om met name de bereikbaarheid in het weekend en de nacht te vergroten. Het voorstel is om de ontvangen middelen over te hevelen naar 2018 zodat de investering in AED’s mogelijk is.

Overhevelingen ten laste van reserves

Herstructurering / revitalisering bedrijventerrein (€ 240.000)
In 2017 is gewerkt aan samenwerking van ondernemers op de bedrijventerreinen Vliedberg en Meeuwaart. Gemeentelijke voorwaarde voor herstructurering is de oprichting van een park- managementorganisatie waarbinnen ondernemers samenwerken. Aangezien de samenwerking tussen ondernemers wel is verbeterd, maar nog niet heeft geleid tot een parkmanagementorganisatie is de reden dat dit budget in 2017 niet is besteed. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen over te hevelen naar 2018.

Onderhoudskosten sport- en gemeentelijke gebouwen (€ 148.000)
De kosten voor onderhoud van een sporthal en/of een culturele voorziening zijn niet elk jaar hetzelfde. Jaarlijks vindt er door middel van visuele inspecties een actualisatie plaats van het beheerplan gemeentelijke gebouwen. Indien mogelijk en verantwoord worden geplande werkzaamheden dan doorgeschoven/uitgesteld (onderhoudsniveau heel en veilig wordt gehanteerd). Dit geldt voor onderhoud aan het bezoekerscentrum (€ 19.000), de molens (€ 34.000) en paviljoen De Wissel (€ 25.000).

Bij sportzaal De Venne zal de aanwezige luchtverhitter worden vervangen door de luchtverhitter uit de Hoge Heide zodra deze gesloopt wordt in het voorjaar 2018. Omdat daarom  de vervanging niet meer in 2017 zal plaatsvinden wordt voorgesteld om de middelen die hiervoor beschikbaar zijn over te hevelen naar 2018 zodat de vervanging dan kan plaatsvinden (€ 20.000).

Bij sportzaal De Kubus dienen de kozijnen en deur ter plaatse van de hoofdingang vervangen te worden. De opdracht hiervoor is reeds in september gegeven, maar als gevolg van de lange levertijd worden deze werkzaamheden pas in het eerste kwartaal van 2018 uitgevoerd. (€ 10.000)

De advisering over aanbesteding van het groot en klein onderhoud aan de machinekamer die momenteel plaatsvindt, heeft vertraging opgelopen waardoor de voorbereidende werkzaamheden nog niet zijn afgerond en nog niet met de uitvoering gestart kon worden in 2017. De werkzaamheden voor het MJOP die in 2017 gepland stonden zijn hierdoor niet uitgevoerd. Om deze werkzaamheden in 2018 uit te kunnen voeren wordt voorgesteld de middelen (€ 40.000) hiervoor over te hevelen naar 2018.

Voor bovenstaande locaties wordt voorgesteld de middelen voor onderhoud over te hevelen naar 2018, zodat de werkzaamheden dan kunnen worden uitgevoerd indien dit nodig is.

Kunst centrumplan Vlijmen (€ 68.000)
In de ontwikkelingen van het Centrumplan Vlijmen is de bouw van een Paviljoen opgenomen. De kunstopdracht die de Kunst Adviescommissie (KAC) in 2016 heeft gegeven t.b.v. van het schetsontwerp, betrof een functioneel ontwerp voor het te bouwen Paviljoen. De gekozen kunstenaar heeft nog geen definitieve opdracht gekregen voor de uitwerking van het schetsontwerp, door de afhankelijkheid van de kunsttoepassing met de realisatie van het Paviljoen. Zodra er duidelijkheid is over de bouw en omvang van het paviljoen, zal hij alsnog de opdracht krijgen. Voorgesteld wordt om de middelen hiervoor over te hevelen naar 2018.

Parkeermaatregelen Vesting Heusden (€ 50.000)
Gedurende 2016 zijn in overleg met bewoners en ondernemers uit de Vesting (BeLeven in de Vesting) maatregelen getroffen om de bezoekersstromen beter te geleiden. Het restant krediet dat beschikbaar is blijft beschikbaar voor het ondersteunen van vervolg initiatieven die bijdragen aan duurzaam wonen en werken binnen de historische omgeving en kwaliteiten van de Vesting