Onvoorzien

De post onvoorzien is in 2017 niet ingezet. Door het jaar heen vinden, naast eventuele incidentele raadsbesluiten, alleen via de bestuursrapportages aanpassingen van de post onvoorzien plaats. In de tweede bestuursrapportage is de post onvoorzien afgeraamd ten gunste van het saldo.

(Bedragen x €1.000)

Onvoorzien

Primaire begroting 2017

230

Vrijval onvoorziene uitgave 2e bestuursrapportage

-/- 230

Restant saldo

0