Balans per 31 december

(Bedragen x € 1.000) 

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

               9

                -

Materiële vaste activa

82.206

74.359

Financiële vaste activa

        16.454

        12.687

98.669

87.046

Vlottende activa

Voorraden

68.220  

86.084

Uitzettingen

         19.888

8.714

Liquide middelen

                910

2.017

Overlopende activa

4.495

4.391

93.513

101.206

Balanstotaal activa

192.182

188.252

Vaste passiva

Eigen vermogen

28.844

26.371

Voorzieningen

2.742

2.546

Vaste schuld

139.515

142.998

171.101

171.915

Vlottende passiva

Vlottende schuld

20.404

15.423

Overlopende passiva

            677

            914

21.081

16.337

Balanstotaal passiva

192.182

188.252