Schulden < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde
per 31-12-2017

Boekwaarde
per 31-12-2016

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als
bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

0

0

Overige kasgeldleningen

7.000

5.000

Banksaldi

3.401

0

Overige schulden

10.003

10.423

Totaal

20.404

15.423

De overige schulden bestaan uit:

Boekwaarde
Per 31-12-2017

Boekwaarde
per 31-12-2016

Crediteuren en betalingen onderweg

3.944

2.837

Te betalen salarissen/premies ABP/IZA en loonheffing

1.248

1.012

Betalingen onderweg SOZA en btw

228

598

Opgenomen verplichtingen

4.583

5.976

Totaal

10.003

10.423