Niet uit balans blijkende verplichtingen

Wethouders Pensioenen
Tot 2016 was geen voorziening gevormd voor de wethouders pensioenen omdat de uitbetalingen jaarlijks ongeveer een gelijkblijvend volume kenden. De verwachting was dat dit de komende jaren ook zo zou blijven. Hierdoor was het niet toegestaan een voorziening te vormen sinds de invoering van het BBV. Rekening houdend met de toename van het aantal waardeoverdrachten en gewijzigde inzichten is het nu alsnog verplicht een voorziening te vormen voor zover het nieuwe toezeggingen na 2013 betreft.

Leaseverplichtingen
Een deel van de activa is aangeschaft via een leasecontract.

Omschrijving

Termijnbedrag

Afloopdatum

Konica Minolta printers ed.

€ 2.879,49 per maand

1 januari 2020

Welzorg lease auto (div. contracten)

€ 2.191,49 per maand

Divers

Uniqcare Sanitaire voorz. sporthal Dillenburcht

€ 5.857 per jaar

1 september 2020

Verkoop aandelen intergas
Intergas Holding B.V. heeft in 2011 Intergas Energie verkocht aan Enexis. Na de afwikkeling van de financiële verplichtingen van Intergas Energie  bleef een netto transactieresultaat over van circa € 100 miljoen. Contractueel is met Enexis Holding N.V. overeengekomen dat voor toekomstige claims en risico’s 20% (circa € 20 miljoen) van het netto transactieresultaat wordt gereserveerd in twee zogeheten escrows, welke in twee trances worden betaald. De eerste betaling heeft in 2012 plaatsgevonden. In juli 2018 zal het restant van € 5 miljoen worden betaald aan de deelnemende gemeenten, onder aftrek van eventuele claims.

Inkoopverplichtingen
De gemeente heeft zich gecommitteerd aan diverse meerjarige inkoopverplichtingen. Voor de uit deze inkoopverplichtingen voortvloeiende lasten zijn in de begroting toereikende budgetten opgenomen.

Een indicatie van het jaarbedrag aan verplichtingen uit lopende contracten na een Europese aanbesteding:

Omschrijving

Indicatie jaarbedrag

Afloopdatum

Verlengingsoptie

Leerlingenvervoer

€ 390.000

31 juli 2018

2x 1 jaar

Afname verkeersborden

Op afroep

1 oktober 2018

1x 2 jaar

Electriciteit en gas

€ 540.000

31 december 2018

2x 1 jaar

Maaien bermen en sloten

€ 140.000

31 december 2018

Huur multifunctionals

€ 100.000

1 januari 2020

2x 1 jaar

Afname papier

Op afroep

31 maart 2020

Eigen bijdragen WMO voorzieningen
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd.
De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat gemeenten geen zekerheden omtrent de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen.