Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde
31-12-2016

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen / af-lossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde 31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan:

 - deelnemingen

161

0

0

0

0

161

 - gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

0

 - overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

Leningen aan:

0

0

0

0

0

0

 - woningbouwcorporaties

6.443

0

0

164

0

6.279

 - deelnemingen

0

0

0

0

0

0

 - overige verbonden partijen

704

0

0

157

0

547

Overige langlopende leningen

695

40

0

41

185

508

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

4.684

4.275

0

0

0

8.959

Totaal

12.687

4.315

0

362

185

16.454

Van de bovenstaande financiële vaste activa wordt geen afstoting overwogen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

In 2011 zijn door Intergas Holding BV de aandelen Intergas verkocht. Deze aandelen blijven tot aan de laatste uit te betalen tranche (juli 2018) gewaardeerd op de huidige boekwaarde van € 28.000. Wanneer de laatste tranche wordt uitbetaald zal ook de boekwaarde worden afgewikkeld

Leningen aan overige verbonden partijen

De aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten zijn enkele jaren geleden verkocht. Bij de verkoop is gekozen om voor de betaling van de koopsom een langlopende geldlening te verstrekken, welke is ondergebracht bij de Bank Nederlandsche Gemeenten, met een jaarlijkse annuïtaire aflossing.

Overige langlopende leningen

Het uitstaande saldo van de overige langlopende leningen is als volgt te specificeren:

Ultimo 2016

Ultimo 2017

Kredietbank

350

350

Diverse startersleningen

185

151

Stg. De Voorste Venne

14

7

Scouting Maurice Flacard   

1

0

N-Joy

145

185

Voorziening N-Joy

0

-185

Totaal

695

508

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

Dit houdt verband met in erfpacht uitgegeven gronden. De erfpachtswaarde van de zeven in 2017 in erfpacht uitgegeven percelen bedraagt € 4.275.000.