Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde
per 31-12-2017

Boekwaarde
per 31-12-2016

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

10

9

- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

4.485

4.382

Totaal

4.495

4.391

De in de balans opgenomen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2016

Toevoeging

in 2017

Ontvangst

in 2017

31-12-2017

LIFE Project Blues in the Marches
(Europese overheidslichamen)

10

0

0

10

Totalen

10

0

0

10