Schulden > 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Boekwaarde
per 31-12-2017

Boekwaarde
per 31-12-2016

Obligatieleningen

0

0

Onderhandse leningen

0

0

 - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

0

 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

139.217

129.683

 - binnenlandse bedrijven

0

0

 - openbare lichamen als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden

0

13.000

 - overige binnenlandse sectoren

0

0

 - buitenlandse instellingen

0

0

Subtotaal

139.217

142.683

Door derden belegde gelden

0

0

Waarborgsommen

298

315

Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

0

0

Totaal

139.515

142.998

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2016:

Saldo
31-12-2016

Vermeer-deringen

Aflos-singen

Saldo
31-12-2017

Obligatieleningen

0

0

Onderhandse leningen

142.683

16.000

19.467

139.216

Door derden belegde gelden

0

Waarborgsommen

315

166

183

298

Hiervan onder vlottende passiva verantwoord

0

Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

0

Totaal

142.998

16.166

19.649

139.515

Over het boekjaar is € 2,6 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld (2016: € 3,0 miljoen).