Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde
31-12-2016

Toe-voeging

Vrijval

Aan-wending

Boekwaarde 31-12-2017

Wachtgelden

2

0

0

2

0

Pensioenen wethouders

49

1

0

0

50

Afwikkeling bouwgrondexploitaties

372

46

173

153

Subtotaal Voorzieningen art 44 lid 1a

423

1

46

175

203

Herstel kerkgeb. vml. Gem. Heusden

66

66

Erfenis Weimar inst.h. Museum

42

42

Riolering

2.015

416

0

0

2.431

Subtotaal Voorzieningen art 44 lid 2

2.123

416

0

0

2.539

Totaal

2.546

417

46

173

2.742

In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hierna zijn van alle voorzieningen de aard en de reden vermeld. Tevens zijn de belangrijkste mutaties  in de voorzieningen nader toegelicht.

Wachtgelden
De voorziening is bestemd voor dekking van geldelijke verplichtingen aan voormalig personeel. In 2017 zijn de laatste verplichtingen ten laste van deze voorziening gebracht.

Pensioenen wethouders

Als gevolg van gewijzigde regelgeving is een voorziening gevormd voor de verplichtingen uit hoofde van de pensioenregeling voor wethouders (APPA). Op 13 december 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een circulaire gepubliceerd op basis waarvan de waarde van de pensioentoezeggingen is berekend. De totale verplichting is toegelicht onder de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen. Tot op heden werden toekomstige betalingen uit hoofde van pensioen of waardeoverdracht opgevangen in de exploitatie. Hiermee wordt rekening gehouden in de begroting. Voor een klein deel is nu een voorziening gevormd. Voor zover toekomstige betalingen hiermee verband houden zullen deze op de voorziening in mindering worden gebracht.

Afwikkeling bouwgrondexploitaties
Voor enkele afgewikkelde bouwgrondexploitaties zijn nog kosten te verwachten. In 2017 zijn de complexen Akkerpad en Molenpark afgewikkeld en over gedragen naar het reguliere onderhoud. Ultimo 2017 is de voorziening nog bestemd voor de complexen: Venne West III, Bruneilaan, Stiegerstraat, Frans Halslaan (allen Drunen), Putter (Vlijmen), RvR Koesteeg (Nieuwkuijk), Wielblok en Groenstraat (Herpt).

Herstel kerkgebouw voormalige Gemeente Heusden
Deze voorziening is bestemd voor verstrekking van bijdragen voor herstel kerkgebouwen in de voormalige gemeente Heusden.

Erfenis Weimar instandhouding museum
De gemeente Heusden heeft met het aanvaarden van de erfenis de voorwaarden geaccepteerd die aan de besteding zijn gesteld. Volgens het BBV behoren de van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden, tot de voorzieningen.

Riolering
De bestemmingsreserve onderhoud riolering is ultimo 2016 omgezet in een voorziening riolering in lijn met de recent vastgestelde nota reserves en voorzieningen. Ontvangen gelden uit de rioolheffing moeten verplicht besteed worden aan riolering en een eventueel positief saldo wordt gestort in de voorziening.