Overzicht incidentele baten en lasten

 

Taakveld

Omschrijving

 Bedrag       31-12-2017

Baten:

Programma 1

003

Verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen

929.000

120

Programma 2
Bijdrage opsporing en ruiming conventionele explosieven

105.000

Algemene dekkingsmiddelen

007

Algemene uitkering afwikkeling voorgaande jaren

 95.000

008

Eenmalige baten

43.000

Totaal:

1.172.000

Lasten:

Programma 1

001

Verkiezingen tweede kamer 2017 uitvoeringskosten

57.000

003

Kosten verkoop gemeentelijke eigendommen

308.000

003

 Vergoeding Post NL

53.000

Programma 2

120

Kosten ruiming explosieven

282.000

320
340
570

Programma 4
Correctie winstnemingen bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen
Viering 7 eeuwen Heusden
Inwerken stadsrestaurateur Vesting Heusden

2.600.000
17.000
27.000

520
520

Programma 6
Afboeking lening N-joy
Afboeking restantboekwaarde velden RKDVC/Haarsteeg i.v.m. vervanging

186.000
231.000

740

Programma 8
Duurzaamheid/energiereductie

25.000

Programma 9

820

Storting verliesvoorziening bouwgrondexploitaties

1.290.000

Overhead/algemene dekkingsmiddelen

010

Storting voorziening dubieuze debiteuren

50.000

010

Storting algemene reserve netto verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen

622.000

Totaal:

5.748.000