Immateriele vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden:

Boekwaarde
per 31-12-2017

Boekwaarde
per 31-12-2016

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio

-

-

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

9

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

-

-

Totaal

9

-

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2017:

Boekwaarde
31-12-2016

Investe-
ringen

Desinveste-
ringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen van derden

Afwaarde-
ringen

Boekwaarde 31-12-2017

Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio

-

-

-

-

-

-

-

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

9

-

-

-

-

9

Totaal

-

9

-

-

-

9

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Voorbereiding Von Suppéstraat

60

9

9