Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde
per 31-12-2017

Boekwaarde
per 31-12-2016

Investeringen met een economisch nut

52.891

47.179

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

25.787

24.841

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

3.525

2.336

In erfpacht uitgegeven gronden

3

3

Totaal

82.206

74.359

Investeringen met een economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde
per 31-12-2017

Boekwaarde
per 31-12-2016

Gronden en terreinen

22.755

22.513

Woonruimten

0

0

Bedrijfsgebouwen

24.115

18.996

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

23

27

Vervoermiddelen

429

361

Machines, apparaten en installaties

2.076

1.564

Overige materiële vaste activa

3.493

3.718

Totaal

52.891

47.179

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Boekwaarde
31-12-2016

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boekwaarde 31-12-2017

Gronden en terreinen

22.513

994

344

396

0

12

22.755

Bedrijfsgebouwen

18.996

5.934

55

760

0

0

24.115

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

27

0

0

4

0

0

23

Vervoermiddelen

361

148

0

80

0

0

429

Machines, apparaten en installaties

1.564

863

0

351

0

0

2.076

Overige materiële vaste activa

3.718

81

68

238

0

0

3.493

Totaal

47.179

8.020

467

1.829

0

12

52.891

Bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de boekwaarde. Dit zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen en overige bijdragen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Gedurende 2016 zijn er geen bijdragen van derden ontvangen. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

Onder de gronden en terreinen zijn met ingang van 1 januari 2016 de niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) opgenomen. De gronden zijn onder de overgangsregeling overgenomen waardoor de waardering gelijk blijft. Dit betreft de verkrijgingsprijs minus eventuele voorzieningen. De mutatie in de voorziening is opgenomen in de kolom afwaarderingen. Deze gronden en terreinen kunnen als volgt uitgesplitst worden:

Boekwaarde
01-01-2017

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde 31-12-2017

Gronden en terreinen [oud]

22.037

950

344

396

0

22.247

Nassau Dwarsstraat nabij 3
[vh NIEGG]

340

0

0

0

0

340

Verliesvoorziening Nassau Dwarsstraat nabij 3

-113

0

0

0

-5

-108

Schoolstraat Zuid (van Delft), Drunen [vh NIEGG]

1.753

44

0

0

0

1.797

Verliesvoorziening Schoolstraat Zuid van Delft

-1.504

0

0

0

17

-1.521

Totaal

22.513

994

344

396

12

22.755

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Parkeermaatregelen Vesting

139

0

84

Grondruil Herpt

300

300

(Voorbereiden) toplaag kunstgras RKDVC/Haarsteeg

683

605

609

Herinrichting Sportlaan

253

12

253

Herinrichten Parallelweg Heesbeen

400

31

363

Aankopen Overstortweg

3.009

0

3.009

Wijksestraat 3

107

2

131

Voorbereiden en uitvoering sporthal Dillenburg

6.225

4.015

6.143

Kleedaccommodatie HHC’09

600

109

624

Doorontwikkeling Voorste Venne

350

10

305

Verbouwing Voorste Venne

6.630

1.624

1.624

Herinrichting horeca Die Heygrave

102

48

48

Led verlichting LTC

115

128

128

Vervangend vervoer begraafplaats

22

22

22

Tractor John Deere 1505

72

72

72

Tractor Steyr Kompact 4085

54

54

54

Iveco Daily 50C15Z

62

0

0

Automatisering Omgevingsvergunningen

100

14

100

Automatisering Basisregistratie

150

2

32

Vervangingsinvesteringen automatisering 2014

507

318

475

Vervangingsinvesteringen automatisering 2016

285

94

94

Zonnepanelen Die Heygrave

141

28

172

Zonnepanelen gemeentewerf

142

141

141

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentehuis Vlijmen

121

82

82

Zonnepanelen de Dillenburgt

128

126

126

Zonnepanelen sporthal Die Heygrave

63

58

58

Herinrichting backoffice Drunen

121

81

117

De desinvesteringen van € 467.000 betreffen de boekwaarden van gronden en gebouwen die zijn vervreemd. Een bedrag van € 102.000 betreft de boekwaarde van de verkochte panden Wijksestraat 3 en Beukstraat 15, een bedrag van € 310.000 betreft de boekwaarde van percelen grond die zijn ingebracht in de kavelruil Herpt en een bedrag van € 55.000 heeft betrekking op een correctie bij de Voorste Venne.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde
per 31-12-2017

Boekwaarde
per 31-12-2016

Gronden en terreinen

745

771

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

24.696

23.897

Machines, apparaten, installaties

0

0

Overige materiële vaste activa

346

173

Totaal

25.787

24.841

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Boekwaarde
31-12-2016

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde
31-12-2017

Gronden en terreinen

771

0

0

26

0

0

745

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

23.897

1.095

0

278

18

0

24.696

Machines, apparaten en installaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

173

257

0

84

0

0

346

Totaal

24.841

1.352

0

388

18

0

25.787

Wanneer onder bijdragen van derden zijn opgenomen zijn dit de inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Aanpassen overstortconstructies diverse locaties

25

2

7

Maatregelen wateroverlast Vlijmen

1.625

861

1.713

Rioolrenovatie 2016

755

172

689

Herstraten riolering Mr. Prinssenstraat

60

60

60

Omgekeerd inzamelen pasjes

86

90

90

Omgekeerd inzamelen plaatsen containers

161

167

167

Investeringen met een maatschappelijk nut

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Boekwaarde
31-12-2016

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde
31-12-2017

Bedrijfsgebouwen

244

0

0

19

0

0

225

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.987

1.875

0

243

409

0

3.210

Overige materiële vaste activa

105

0

0

15

0

0

90

Totaal

2.336

1.875

0

277

409

0

3.525

Onder bijdragen van derden zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betroffen:

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Geluidswerende voorzieningen A59

18.311

261

14.507

Reconstructie Ei van Drunen

5.172

0

4.874

Reconstructie Prins Hendriklaan

75

27

58

Centrumplan Vlijmen openbaar gebied

1.400

1.060

1.302

Revitalisering Bedrijventerrein Heesbeen

275

8

223

Fietsvoorziening Drunen/Elshout

460

417

463

Herstraten Mr Prinsenstraat en Haarsteegsestraat

107

102

107

In erfpacht uitgegeven gronden

In 2017 zijn zeven percelen uitgegeven in erfpacht.