Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Door wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is sinds de begroting 2017 de informatie voor derden (Iv-3) gewijzigd en vereenvoudigd. In de regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze landelijk voorgeschreven “taakvelden” vervangen sinds de begroting 2017 de “functies”. Deze conversie van de begroting van functieniveau naar taakveldniveau heeft op basis van een ministeriële conversietabel plaatsgevonden. In de eerste kolom staan de programma’s en daarachter in de tweede kolom de taakvelden die onder dat programma vallen.

Rekening 2017

Programma

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1.

Bestuur en beheer

0.1

Bestuursorganen

2.110

-2.110

0.2

Burgerzaken

1.484

-851

-634

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.846

-1.878

32

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

197

-173

-23

2.

Openbare orde en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.107

-2.107

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.171

-79

-1.092

3.

Verkeer en vervoer

0.63

Parkeerbelasting

7

-64

57

2.1

Verkeer en vervoer

3.182

-255

-2.926

2.2

Parkeren

80

-13

-67

4.

Economie en recreatie

2.3

Recreatieve havens

24

-38

15

3.1

Economische ontwikkeling

146

-146

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.950

-11.204

-1.746

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

53

-29

-24

3.4

Economische promotie

474

-363

-111

5.5

Cultureel erfgoed

154

-153

5.7

Openbaar groen (openlucht)recreatie

3.229

-100

-3.129

5.

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.436

-13

-1.424

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.546

-558

-988

6.

Sport en cultuur

5.1

Sportbeleid en activering

409

-409

5.2

Sportaccommodaties

3.320

-913

-2.406

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

1.490

-111

-1.379

5.4

Kunst

306

-35

-271

5.6

Media

977

-198

-779

7.

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.670

-511

-3.159

6.2

Wijkteams

1.471

-1.471

6.3

Inkomensregelingen

10.675

-8.379

-2.296

6.4

Begeleide participatie

5.585

-5.585

6.5

Arbeidsparticipatie

622

-622

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.531

-42

-1.489

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.651

-604

-6.046

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.784

-4.784

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

385

-385

6.82

Jeugd individuele voorziening natura

680

-680

7.1

Volksgezondheid

1.347

-13

-1.335

8.

Milieu en afval

7.2

Riolering

3.007

-3.271

264

7.3

Afval

4.327

-4.153

-174

7.4

Milieubeheer

832

-33

-799

9.

Bouwen en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

603

-77

-527

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer)

15.312

-15.278

-34

8.3

Wonen en bouwen

969

-1.163

195

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

2.612

-4.338

1.726

0.61

OZB woningen

264

-5.262

4.998

0.62

OZB niet-woningen

47

-2.413

2.367

0.64

Belastingen overig

164

-300

136

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitk

131

-51.424

51.293

0.8

Overige baten en lasten

-985

985

Overhead

0.4

Overhead

9.207

-922

-8.285

Heffing VPB

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

4.622

-4.140

-481

Resultaat

0.11

Resultaat van de rek. van baten en lasten

118.193

-120.184

1.991