Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen

Naast de algemene risico’s (prijs, planning en programma) zijn voor de projecten de specifieke risico’s in beeld gebracht. De Toelichting grondexploitaties 2017 en de paragraaf Weerstandsvermogen geven een nadere onderbouwing van de gesignaleerde risico’s. Het maximale risico is berekend op ongeveer € 43 miljoen. Niet alle risico’s zullen tegelijk optreden. Op basis van de kans van optreden, is een buffer in het weerstandsvermogen voor grondexploitaties nodig van € 9,0 miljoen. Dit voor het geval de werkelijke verliezen hoger uitvallen dan het verlies waarvoor voorzieningen zijn gevormd. Daarmee zijn de risico’s vanwege de grondexploitaties afdoende afgedekt.