Resultaat afgesloten complexen

In 2017 zijn geen complexen financieel afgewikkeld. Het ziet er naar uit dat in 2018 de complexen Groenewoud III en Centrumplan Vlijmen financieel kunnen worden afgewikkeld. Dat kan op het moment dat alle verkoopopbrengsten zijn gerealiseerd. Voor beide complexen is een voorziening gevormd.
Op de in het verleden afgewikkelde grondexploitaties kon een bedrag van ongeveer € 46.000 van de eerder gereserveerde middelen vrijvallen.

Winstnemingen
Begin 2018 is meer duidelijkheid ontstaan over de toepassing van de nieuwe winstnemingsregels uit het BBV. Als gevolg van de nieuwe berekeningswijze moest voor de complexen Hoog I en Dillenburg respectievelijk € 0,4 miljoen en € 0,7 miljoen aan eerder genomen winst worden teruggenomen. Bij elkaar opgeteld een terugneming van € 1,1 miljoen.
Op het complex De Grassen daarentegen was in 2017 op basis van de nieuwe regels al een winstneming van € 0,4 miljoen nodig.  
In het boekjaar 2017 is het resultaateffect als gevolg van winstnemingen dus € 0,7 miljoen negatief.