Nota Grondbeleid: Op goede gronden

Begin 2016 heeft de raad de nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota schept de kaders voor een ondernemend grondbeleid in een veranderende wereld. De nota geeft inzicht in de actuele wettelijke kaders waarbinnen de gemeente moet opereren en de wet- en regelgeving die van toepassing is bij de uitvoering van het grondbeleid.

In de nota staan de gehanteerde uitgangspunten en de vastgestelde kaders voor het grondbeleid. Tevens bevat de nota afspraken gericht op de rolverdeling tussen raad en college. Het gaat dan bijvoorbeeld over samenwerking en ontwikkelstrategie, verwerving en beheer van gronden, uitgifte en verkoop van gronden, kostenverhaal, de vaststelling van grondexploitaties, de budgetcyclus en het projectmatig werken. De gemeente is over gestapt  van een actief grondbeleid naar een meer faciliterend grondbeleid.

Hoewel de tijden van voor de economische crisis niet (overal) volledig terug zullen keren, merken we wel duidelijk tekenen van herstel. De woningmarkt floreert weer en ook de vraag naar bedrijfskavels neemt weer toe. Toch blijft het een hele opgave om de boekwaardes die in het verleden zijn ontstaan terug te kunnen verdienen en aan de man te brengen. De huidige grondpositie van de gemeente blijft daarbij voldoende om maximaal te kunnen sturen op het realiseren van beleidsdoelen.