Onderwijs

 

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

 3.425

 3.274

 3.264

 2.982

Baten

 531

 515

 515

 571

Saldo

 2.894-

 2.759-

 2.749-

 2.411-

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

 68-

 -

 -

 130

Onttrekkingen uit reserves

 1.344

 178

 178

 -

Per saldo mutaties reserves

 1.412

 178

 178

 130-

Saldo inclusief mutaties reserves

 1.483-

 2.581-

 2.571-

 2.541-

Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Begroting 2017 na wijziging

-2.749

Jaarrekening 2017

-2.411

Voordelig verschil

338

Voornaamste verschillen:

Onderwijshuisvesting

De onderhoudskosten voor bewegingslokalen zijn lager dan geraamd. Aangevraagde werkzaamheden voor het vervangen van de kozijnen bij gymzaal De Wegwijzer zijn in overleg met het schoolbestuur voorlopig uitgesteld. Dit heeft te maken met een terugloop van het aantal uren bewegingsonderwijs in de gymzaal. De lagere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve.

308.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

We hebben voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) meer gelden ontvangen dan begroot. In 2017 hebben we een extra subsidie ontvangen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en de aanpak van verzuim onder jongeren van 18-23 jaar.

41.000

Aan dit programma zijn meer uren toegerekend dan geraamd. Vanwege het opstellen van het IHP zijn er extra uren geschreven op onderwijshuisvesting.

-26.000

Overige verschillen

15.000

Saldo verschil

338.000

Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2017

- 2.411

Saldo jaarrekening 2016

- 2.894

Voordelig verschil

 483

Voornaamste verschillen:

Onderwijshuisvesting

De onderhoudskosten zijn in 2017 lager geweest dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door uitgestelde vervangingswerkzaamheden in 2017. Deze worden verrekend met de onderhoudsreserve.

216.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

In 2017 hebben we een extra subsidie ontvangen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en de aanpak van verzuim onder jongeren van 18-23 jaar.

39.000

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead.

219.000

Overige verschillen

9.000

Saldo verschil

483.000