Economie en recreatie

 

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

 5.246

 12.811

 18.017

17.029

Baten

 515

 8.647

 14.383

 11.734

Saldo

 4.731-

 4.164-

 3.634-

 5.295-

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

 5.958

 615

 1.300

 363

Onttrekkingen uit reserves

 267

 -

 281

 -

Per saldo mutaties reserves

 5.691-

 615-

 1.019-

 363-

Saldo inclusief mutaties reserves

 10.422-

 4.779-

 4.653-

5.657-

Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Begroting 2017 na wijziging

-3.634

Jaarrekening 2017

-5.295

Nadelig verschil

- 1.661

Voornaamste verschillen:

Aan dit programma zijn minder uren toegerekend dan geraamd.
Het grootste verschil zit op taakveld groen en in mindere mate op vesting en toerisme.
Vanwege capaciteitsproblemen heeft er een prioritering moeten plaatsvinden qua inzet van personeel. Er zijn hierdoor door medewerkers die normaal op deze taakvelden schrijven meer uren besteed een kredieten en bouwgrondexploitatie. Verder is er om deze reden ook sprake geweest van een verschuiving van de inzet van medewerkers richting andere taakvelden. Doordat dit diverse taakvelden zijn leidt dit daar niet tot opvallend hogere kosten en is dat minder zichtbaar.

370.000

De onderhoudskosten aan gemeentelijke gebouwen die onder dit programma vallen zijn lager dan geraamd op basis van het onderhoudsplan. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de jaren. (Deze lagere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve).

75.000

Voor de vitalisering van bedrijventerreinen zijn jaarlijks wisselende bedragen beschikbaar. Het in 2017 beschikbare bedrag van € 267.000 is niet besteed. Voor een bedrag van € 240.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

267.000

Het bedrag van € 39.000 voor het programmamanagement Metal Valley dat van 2016 is overgeheveld naar 2017 is niet volledig besteed. Voor de gemaakte kosten in 2017 is een ander beschikbaar budget in gezet. Daarnaast zijn de kosten voor het sociaal economisch plan veel lager geweest in 2017.

60.000

Het budget voor de voorbereidingen van de activiteiten in het kader van 700 jaar stadsrechten Heusden is niet geheel benut. Voor de uitvoering van de activiteiten in 2018 zijn opnieuw middelen beschikbaar.

33.000

De voor toerisme en recreatie beschikbare stelpost is in 2017 niet ingezet. De middelen zijn bedoeld voor projecten die het toerisme in Heusden bevorderen of om voorzieningen aan te leggen voor toeristen en recreanten. Het gaat hierbij om projecten die beleidsdoelen uit het Sociaal Economisch Plan bewerkstelligen. Hiervoor zijn geen initiatieven geweest.

25.000

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 is een budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de technische staat en de restauratiekosten voor de Doeverensche sluis te Doeveren. De opdracht voor uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden is verleend en wordt in de eerste maanden van 2018 uitgevoerd. Voor een bedrag van € 20.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

20.000

De energiekosten voor kermissen zijn lager als gevolg van een afrekening over 2016.

20.000

De exploitatie kosten van het bezoekerscentrum in de vesting zijn lager dan geraamd.

16.000

De beschikbare onderhoudsbudgetten voor groenonderhoud e.d. zijn niet geheel benut in 2017. Voor het aanplanten van groen is men gebonden aan het seizoen. Het lastig om het precies zo te plannen dat alle werkzaamheden en leveringen voor het eind van het jaar, wat midden in het seizoen is, zijn afgerond. Hierbij speelt mee dat men  probeert de renovaties en omvormingen integraal en in overleg met bewoners op te pakken. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet of maar gedeeltelijk uitgevoerd kan worden in het jaar waarop het gepland is. Voor een deel kan dat betekenen dat de kosten doorschuiven naar het volgend jaar.

35.000

Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen
Bij de 2e bestuursrapportage 2017 was het de verwachting dat in 2017 sprake zou kunnen zijn van winstneming bij het Hoog I en Dillenburg (bedrijventerreinen). Het hier gepresenteerde saldo is het resultaat van de mutatie onderhanden werken. Door gewijzigde regels met betrekking tot winstneming in november 2017 en maart 2018 is dit niet gerealiseerd (nadeel € 1.061.000) bij de jaarrekening 2017. Door het terugdraaien van eerder genomen winsten voor Dillenburg en het Hoog I ontstaat een nadeel van respectievelijk € 712.000 en € 394.000. Daarnaast is er een voordeel van € 124.000 inzake de mutatie reserve rood voor groen (Dillenburg en Hoog II). In 2017 zijn mutaties in verliesvoorzieningen geweest tot een totaal bedrag van € 556.000. Dit betreft met name een storting voor de Poort van Heusden en een vermindering voor het Hoog II.

Voor het saldo van de jaarrekening 2017 heeft de grondexploitatie echter geen effect omdat resultaten, behoudens de rente toevoeging aan de voorziening voor verwachte tekorten en de terugboeking van de eerder genomen winsten, worden verrekend met de boekwaarden.  

-2.600.000

Overige verschillen

18.000

Saldo verschil

-1.661.000

Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2017

- 5.295

Saldo jaarrekening 2016

- 4.731

Nadelig verschil

- 564

Voornaamste verschillen:

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead.

542.000

Lagere kapitaallasten met name als gevolg van geen extra afschrijving immateriële activa.

212.000

Vanwege een wijziging in BBV valt vanaf 2017 het taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur onder dit programma waardoor een verschil ontstaat in de vergelijking met 2016.

-77.000

Door het in 2017 terugdraaien van eerder genomen winsten voor Dillenburg en het Hoog I ontstaat een nadeel van respectievelijk € 712.000 en
€ 394.000.

-1.106.000

Diverse kleinere verschillen.

-135.000

Saldo verschil

-564.000