Milieu en afval

 

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

 10.197

 7.697

 7.732

8.167

Baten

 7.152

 7.886

 7.317

 7.457

Saldo

 3.044-

 188

 416-

710-

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

 106

 487

 -

334

Onttrekkingen uit reserves

 2.015

 -

 152

543

Per saldo mutaties reserves

 1.909

 487-

 152

209

Saldo inclusief mutaties reserves

 1.135-

 298-

 264-

501-

Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Begroting 2017 na wijziging

-416

Jaarrekening 2017

-710

Nadelig verschil

-294

Voornaamste verschillen:

Riolering

De kapitaallasten voor het taakveld riolering zijn lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat minder investering in uitvoering genomen zijn.

130.000

Op het taakveld riolering zijn meer uren verantwoord dan begroot.
Dit betreft met name meer uren voor het opstellen van het Waterplan wat integraal tot stand gekomen is. Doordat hier de focus op heeft gelegen zijn minder uren geschreven voor investeringen op het gebied van rioleringen.

-33.000

De kosten van riolering en waterzuivering zijn lager dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt doordat het budget voor preventief onderhoud en rioolinspectie niet volledig is besteed.

74.000

Jaarlijks wordt het verschil tussen de kosten en opbrengsten met betrekking tot de kostendekkendheid van de opbrengst rioolheffing gedoteerd of ten laste gebracht van de voorziening riolering. De dotatie aan de voorziening is hoger dan begroot.

-235.000

Aan het product riolering worden de overheadkosten doorberekend. Dit betreft 9.2% van de werkelijke kosten. Doordat de werkelijke kosten lager zijn dan begroot, volgt hier automatisch een voordeel uit op de doorbelasting van de overheadkosten.

24.000

Afval

In 2017 is het project omgekeerd inzamelen ingevoerd in de gemeente. Hierdoor zijn er meer uren naar het product afval geschreven dan begroot.

-69.000

Op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing is een voordeel behaald ten opzichte van de bijgestelde begroting. Bij de 2e bestuursrapportage was het de verwachting dat de geraamde opbrengst niet gerealiseerd zou worden en is de raming naar beneden bijgesteld met € 593.000. Uiteindelijk is deze bijstelling
€ 268.000 te hoog gebleken en ontstaat nu een voordeel.

268.000

Door de toenemende tonnages met name voor PMD-afval en de andere afvalstromen buiten het restafval is de opbrengst uit het afvalfonds voor 2017 hoger dan geraamd.

149.000

In de begroting is uitgegaan van het plaatsen van 65 ondergrondse containers, conform het afvalbeleidsplan. Wegens de gewenste spreiding en bereikbaarheid van de ondergrondse containers zijn er uiteindelijk 75 geplaatst. Ook de kosten met betrekking tot het verstrekken van de minicontainers vallen hoger uit dan begroot.

-159.000

Mede door de invoering van omgekeerd inzamelen is de afvalscheiding enorm toegenomen. Zo is het aanbod van restafval fors gedaald en zijn de aangeboden tonnages van PMD-afval fors gestegen. (70% ten opzichte van vorig jaar) De inzamelings-en verwerkingskosten van PMD-afval stijgen hierdoor enorm.

-402.000

Met de invoering van omgekeerd inzamelen zijn incidentele kosten gemoeid. De communicatiekosten zijn vooraf te laag ingeschat  evenals de kosten voor de plaatsing van de (extra) ondergrondse containers zelf. Hierbij kan gedacht worden aan extra communicatiecampagnes en inloopavonden en extra proefsleuven en inrichting van de containerlocaties.

-158.000

Aan het product afval dienen de overheadkosten te worden doorberekend. Dit betreft 9,2% op de werkelijke kosten. Doordat deze kosten hoger zijn dan begroot, volgt hier automatisch een nadeel uit op de doorbelasting van de overheadkosten.

-31.000

Milieubeheer

Er zijn minder uren aan dit product toegerekend. Dit is met name het gevolg van een verschuiving van uren inzet op de taken ruimtelijke ordening en vergunning verlening.

90.000

In 2017 zijn er twee dwangsommen opgelegd inzake het overtreden van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze dwangsommen waren niet begroot.

31.000

Overige verschillen

27.000

Nadelig verschil

-294.000

Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2017

- 710

Saldo jaarrekening 2016

- 3.044

Voordelig verschil

 2.334

Voornaamste verschillen:

Riool

De bestemmingsreserve onderhoud riolering is in 2016 omgezet in een voorziening riolering. Deze omzetting moet verwerkt worden via de staat van baten en lasten.

1.599.000

De opbrengsten uit rioolheffing zijn hoger dan in 2016. Dit komt voornamelijk door de tariefsverhoging zoals opgenomen in VGRP en de inflatiecorrectie.

208.000

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens het vastgestelde VGRP, dit fluctueert jaarlijks.

240.000

Afval

In 2017 is omgekeerd inzamelen ingevoerd, de eenmalige uitvoeringskosten hiervan bedroegen.

-334.000

Door de invoering van het omgekeerd inzamelen zijn de kosten van het restafval afgenomen ten opzichte van 2016.

650.000

Door de invoering van het omgekeerd inzamelen zijn de kosten van PMD toegenomen ten opzichte van 2016.

-280.000

In 2017 zijn de ondergrondse containers geplaatst en hebben er gratis wisselrondes van de minicontainers plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot meer kosten.

-140.000

De opbrengst van papier is hoger. Dit wordt veroorzaakt door betere afvalscheiding en hoge marktprijzen in 2017.

87.000

Milieubeheer

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead

245.000

Overige verschillen

59.000

Saldo verschil

2.334.000