Verkeer en vervoer

 

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Lasten

3.771

3.440

3.692

3.268

Baten

399

195

295

332

Saldo

3.372-

3.245-

3.396-

2.936-

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

297

115

115

186

Onttrekkingen uit reserves

389

105

160

80

Per saldo mutaties reserves

92

10-

44

106-

Saldo inclusief mutaties reserves

3.280-

3.255-

3.352-

3.042-

Toelichting begroting na wijziging ten opzichte van jaarrekening 2017:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Begroting 2017 na wijziging

-3.396

Jaarrekening 2017

-2.936

Voordelig verschil

 460

Voornaamste verschillen:

 bedrag

Aan dit programma zijn per saldo minder uren toegerekend. Dit heeft enerzijds te maken met een hogere toerekening aan gladheidsbestrijding. Daar tegenover staat dat er minder uren besteed zijn aan het verkeers- en vervoersbeleid als gevolg van capaciteit problemen waardoor prioriteiten moesten worden gesteld. Ook zijn minder uren ingezet voor taken op  het gebied van de geografische informatievoorziening. Ook zijn door medewerkers die normaal op deze taakvelden schrijven iets meer uren besteed een kredieten en bouwgrondexploitatie.

169.000

Het budget voor verkeersmaatregelen in de vesting is nog niet volledig besteed. In het kader van schaalverdieping wordt veel door de inwoners en ondernemers zelf opgepakt. De gemeente ondersteunt deze initiatieven, mede in financiële zin. Voor het nog beschikbare bedrag wordt een budgetoverheveling voorgesteld om hier ook volgend jaar meer door te kunnen gaan.

50.000

Het beschikbare budget voor onderzoek maatregelen fietsveiligheid Tuinbouwweg is in 2017 niet besteed. In relatie tot een nieuw GVVP en de GOL-maatregelen moet onderzocht worden of en zo ja, welke fietsvoorzieningen op de Tuinbouwweg wenselijk zijn. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

50.000

In 2017 is het budget voor extra maatregelen aanpak zwerfafval niet benut. Dit jaar heeft de prioriteit volledig gelegen op de invoering van het omgekeerd inzamelen. Er was hierdoor geen capaciteit beschikbaar om iets extra’s te doen aan de aanpak van zwerfafval.

52.000

Hoewel de onderhoudskosten aan lichtmasten hoger waren dan geraamd, zijn er juist minder kosten gemaakt voor vervanging van lichtmasten. Per saldo een voordeel van € 71.000. Het overschot is gestort in de reserve vervanging lichtmasten.

71.000

De onderhoudskosten voor wegen waren lager dan geraamd. Per saldo een voordeel van € 56.000. Het overschot is gestort in de reserve onderhoud wegen.

56.000

Overige kleinere verschillen

12.000

Saldo verschil

460.000

Toelichting op hoofdlijnen jaarrekening 2017 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2017

- 2.936

Saldo jaarrekening 2016

- 3.372

Voordelig verschil

436

Voornaamste verschillen:

In 2017 is de doorbelasting van de uren lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging van het BBV m.b.t. overhead.

231.000

Lagere kapitaallasten met name als gevolg van geen extra afschrijving immateriële activa.

310.000

In 2017 zijn de kosten voor onderhoud wegen hoger dan in 2016. Meerkosten worden verrekend met de reserve onderhoud wegen.

-105.000

Saldo verschil

436.000