Financieringsbeleid

In 2017 zijn zo veel mogelijk kortlopende geldleningen opgenomen. Om de gevolgen van een rentestijging te beperken is daarnaast een aantal langlopende geldleningen afgesloten. Daarmee zijn lage rentetarieven voor meerdere jaren vastgelegd.

De leningenportefeuille is in 2017 met € 3,5 miljoen gedaald tot € 139,2 miljoen. In de begroting werd uitgegaan van een daling van circa € 5 miljoen.

Ontwikkeling leningenportefeuille (Bedragen x € 1.000.000)

Stand 01-01-2017

€ 142,7

Nieuw aangetrokken vaste schuld

€ 16,0

Aflossingen

€ 19,5

Stand 31-12-2017

€ 139,2

Aan de boekwaarde van investeringen wordt rente toegerekend via een rekenrente. Het verschil tussen de toegerekende rente aan investeringen en de werkelijk betaalde rente leidt in 2017 tot een positief renteresultaat van € 1.336.841. In de bijgestelde begroting werd rekening gehouden met een positief renteresultaat van € 1.314.494. Het verschil van € 22.347 wordt veroorzaakt door een lagere werkelijke rente. Het renteresultaat staat opgenomen op het nieuwe taakveld treasury. Het schema van de rentetoerekening ziet er als volgt uit:

Schema rentetoerekening jaarrekening 2017

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering  

€ 2.581.640

b.

De externe rentebaten (idem)

-/-

€ 480.547

 Saldo rentelasten en rentebaten

€ 2.101.094

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet

worden doorberekend

-/-

€ 1.756.510

De rente van projectfinanciering die aan

het betreffende taakveld moet worden

toegerekend (voorbeeld: riolering)

-/-

€ 0

-/-

€ 1.756.510

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

€ 344.584

d1.

Rente over eigen vermogen

€ 0

d2.

Rente over voorzieningen

€ 351.848

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

€ 696.432

e.

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

€ 2.033.328

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

€ 1.336.897