Tarievenbeleid 2017

De belastingen die tot woonlasten leiden, zijn de onroerende zaakbelastingen voor de eigenaar, en de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor de gebruiker.
Voor de tarieven van de onroerende zaakbelastingen is de gemeenteraad voor het jaar 2017 ten opzichte van het jaar 2016 uitgegaan van een meeropbrengst van 4,3%. Dit bestond uit de doorberekening van het te verwachten inflatiepercentage van 0,9%, alsmede absolute opbrengststijging van € 315.000 naar aanleiding van de ombuigingsronde 2012.

Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing streeft de gemeente naar een kostendekkend niveau.
Het nultarief voor GFT-ledigingen is in 2017 voortgezet. Dit heeft geleid tot nog meer gescheiden ingezameld GFT-afval en daarmee minder restafval. In 2017 is gefaseerd “omgekeerd inzamelen” ingevoerd. De verwachting was dat dit zou leiden tot minder opbrengst uit het variabele deel van de afvalstoffenheffing, waarin de tarieven per containeraanbieding zijn verwerkt. Op basis van die verwachting is in de 2e bestuur rapportage de opbrengst afgeraamd met € 593.000. Uiteindelijk blijkt er na deze opbrengstaframing van het variabele deel toch nog een positief resultaat te zijn van
€ 268.000.
In 2017 zijn de verwerkingskosten gedaald door een aanbesteding die heeft plaatsgevonden voor de verwerking van het restafval. Daarentegen zijn door verschuiving van de afvalstromen de verwerkingskosten van PMD en GFT-afval toegenomen. Om het negatieve saldo van de reserve aan te zuiveren was voorgesteld zowel het vastrecht als het ledigingentarief in 2017 te verhogen. Hierbij is voor het bepalen van de verhoging rekening gehouden met de vaste kosten (te dekken uit het vastrecht) en de kosten die verband houden met inzamelen en verwerken (te dekken uit het ledigingentarief).
De totale kosten overstijgen in 2017 de opbrengsten. Dit wordt mede veroorzaakt door de incidentele kosten inzake de uitvoeringskosten en interne uren met betrekking tot het omgekeerd inzamelen. Ook hebben er gratis wisselrondes van minicontainers plaatsgevonden. Verder zijn de PMD kosten verder toegenomen, deze zijn niet volledig kostendekkend.
Doordat de kosten niet volledig worden gedekt door de opbrengsten zou een onttrekking uit de reserve afvalstoffen noodzakelijk zijn. Doordat deze echter al negatief is en meerjarig negatief blijft, is dit niet mogelijk. Daarom is een storting in de afvalstoffenreserve noodzakelijk, zodat het saldo van de reserve per 2022 weer positief is. In 2018 zal worden besloten in hoeverre deze storting alsnog in de tarieven wordt vertaald.

De tarieven voor de rioolheffing werden voor 2017 verhoogd met 6,5%, bestaande uit 0,9% inflatiepercentage en 5,6% conform het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP). Uit de realisatie blijkt dat er een kostendekkingspercentage van 115% wordt gerealiseerd.

Kostendekkendheid tarieven

Geraamde kosten 2017

Geraamde opbrengsten 2017

Dekkings-percentage

Werkelijke kosten 2017

Werkelijke opbreng-sten 2017

Gereali-seerd dekkings-percentage

Afvalstoffenheffing, inclusief milieustraat

 3.219.000

3.451.000

110,3%

3.715.000

3.171.000

85%

Rioolheffing

3.125.000

3.249.000

104,0%

2.840.000

3.256.000

115%

Parkeerbelasting

147.000

89.500

61,0%

126.000

77.000

61%

Lijkbezorgingsrechten

222.000

160.000

72,2%

215.000

173.000

81%

Leges

1.625.000

1.686.000

103,7%

1.953.700

2.074.000

106%