Leges

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. De belastbare feiten, zoals het sluiten van een huwelijk, het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen, het behandelen van aanvragen voor een bouwvergunning en allerlei overige vergunningen en verzoeken tot vrijstelling en ontheffing en de daarbij behorende tarieven zijn opgenomen in de bij de legesverordening behorende tarieventabel.

Bij de heffing van leges wordt zoveel mogelijk volledige kostendekking nagestreefd. Niet alle tarieven kunnen echter vrij worden vastgesteld. Met name voor de tarieven voor de zogenaamde reisdocumenten is van rijkswege een maximum tarief bepaald. Omdat het bij leges over retributies, mogen slechts kosten worden verhaald en is het maken van winst niet toegestaan. In het algemeen wordt bij legeskosten jaarlijks het inflatiepercentage gecorrigeerd. Dit is ook in 2017 gebeurd. Door de wijzigingen in de toerekening van de overhead is ook de totale kostenstructuur gewijzigd en hierdoor is de informatie niet op het niveau van een retributie beschikbaar. Op basis van de realisatie 2017 is een kostendekkendheid van 106% gerealiseerd. De toegerekende overhead is € 546.000. In 2017 is gestart met een nadere analyse van de kostenopbouw van de leges. Dit zal in 2018 afgerond worden om beter inzicht te geven in de mate van kostendekkendheid.