Apparaatskosten

Apparaatskosten (div programma’s)
In de begroting worden apparaatskosten doorberekend aan investeringen en aan de grondexploitaties (werkelijk 2017 24.823 uur/€ 2.076.000).
Dit aantal uur wordt gebaseerd op de in de beleidsplanning voorgenomen activiteiten. Indien tijdens de uitvoering van de begroting blijkt dat er een substantiële afname is van de activiteiten voor investeringen en grondexploitatie, kunnen er minder apparaatskosten aan die activiteiten worden toegerekend, wat tijdelijk tot een hogere toerekening aan de jaarlijkse exploitatie kan leiden. Dit is het geval wanneer de vermindering van de personele capaciteit die door de afname van de activiteiten mogelijk is, niet onmiddellijk kan worden gerealiseerd. Er is dan sprake van tijdelijke frictiekosten. In tijden van verslechterde economische situatie is deze kans groter dan in tijden van hoogconjunctuur. Inmiddels gaat het economisch weer beter en is het risico klein.

Beheersmaatregel: sturen op de inzet van capaciteit op projecten en investeringen zodat bij een afname van projecten ook minder capaciteit wordt ingezet.

Een ander risico m.b.t. het apparaat doet zich voor bij de inhuur. Hiervoor is bovenop de personeelskosten van de formatie een flexbudget beschikbaar. Zodra formatie niet ingevuld is, wordt het bijbehorende budget toegevoegd aan het flexbudget. Hiervoor kan vervolgens capaciteit worden ingehuurd. Daarnaast kan uit het flexbudget capaciteit worden ingehuurd voor specifieke knelpunten bovenop de bestaande formatie (bijv. bij piekbelasting of voor specialistische kennis). Door de gerealiseerde ombuigingstaakstelling is de voeding vanuit niet benodigd formatiebudget aan het flexbudget minder dan voor de bezuinigingstaakstelling. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat de behoefte/noodzaak aan inhuur groter is dan het beschikbare budget. Voor 2017 en ook voor 2018 is dat het geval. Uiteraard is het streven erop gericht om een zorgvuldige afweging te maken tussen benodigde/noodzakelijke inhuur passend binnen het beschikbare budget.  

Beheersmaatregel: secure integrale afweging maken gedurende het jaar over de in te huren capaciteit en/of prioriteiten stellen in de te verrichten werkzaamheden indien mogelijk.  

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2017 jaarrekening

€ 500.000

40%

2018 begroting

€ 500.000

40%