Verkoop gemeente-eigendommen

Verkoop gemeente-eigendommen (programma 1)
In de meerjarenraming is een taakstelling opgenomen m.b.t. de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Met de verkoop van gemeentelijke gronden en panden wordt gestreefd een verkoopopbrengst te realiseren met o.a. het doel de algemene reserve ten minste op het minimumniveau te brengen en het weerstandsvermogen te vergroten waardoor mogelijke tegenvallers in de toekomst opgevangen kunnen worden.
Het hier opgenomen risico betreft het niet realiseren van de verkoopopbrengst van het betreffende jaar om de algemene reserve op termijn op peil te brengen en te houden (ten minste op met minimumniveau). Voor 2017 bedroeg de ingecalculeerde verkoopopbrengst € 2 mln. De realisatie bedroeg € 0,6 mln. Zoals de afgelopen jaren al is gebleken loopt de geraamde taakstelling in een jaarschijf niet altijd in de pas met de werkelijke verkopen omdat het heel lastig is te voorspellen wanneer bepaalde panden/gronden daadwerkelijk verkocht zullen worden. Voor 2018 is een opbrengst voorzien van € 0,7 mln. Die zal worden aangevuld met de niet gerealiseerde opbrengst 2017. Het risico wordt nihil indien de algemene reserve weer boven het minimumniveau uitkomt en dat ook in de toekomst (gelet op de nog te onttrekken bedragen) blijft.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2017 jaarrekening

€ 2.000.000

30%

2018 begroting

€ 1.300.000

30%