Armoedebeleid

Armoedebeleid (programma 7)
We zien een stijgende lijn in het beroep op de verschillende inkomensondersteunende maatregelen. De benutting van het budget HeusdenPas over 2017 is gestegen. We hebben een toename gezien op de bijzondere bijstand. Het beroep op de schuldhulpverlening blijft ook licht stijgen. De genoemde voorzieningen zijn open einde regelingen. Er is daarmee steeds een risico op overschrijding van het budget.

Bij een eventuele overschrijding van het budget spelen de volgende actuele ontwikkelingen een rol. Door de nieuwe aanpak van schulden verwachten we op dit moment met name hogere kosten aan schuldhulpverlening bij de Kredietbank. Doel is ook om sociaal juridisch expertise onderdeel van de aanpak van schulden te laten uitmaken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Maar eerst is ingezet op veranderingen in de Bijeen teams.
Een andere ontwikkeling is dat we de uitvoering van de HeusdenPas hebben vereenvoudigd. Dit maakt het voor HeusdenPas houders gemakkelijker om te declareren en is de benutting van de HeusdenPas in 2017 vergroot. Dat zal naar verwachting in 2018 nog verder doorzetten. Mogelijk zorgt dit voor een overschrijding van het budget in 2018.
Vanaf 2017 krijgt Heusden van het rijk structureel € 170.000 extra voor kinderen in armoede. U heeft deze middelen ook bestemd voor dit doel. Eind 2017 is het KindPakket geïntroduceerd. In verband met de opstart van de nieuwe maatregelen is risico op overschrijding op dit budget de eerste jaren nihil.
Verrekening met de reserve sociaal domein is mogelijk zolang er middelen beschikbaar zijn. Hierdoor kan het risicoprofiel voor een beroep op de weerstandscapaciteit vooralsnog worden gesteld op nihil.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2017 jaarrekening

€ 0

0%

2018 begroting

€ 0

0%