Renterisico

Renterisico (overhead)   
In de begroting 2018 en meerjarenraming wordt rekening gehouden met een rente voor nieuw op te nemen geldleningen van 1,5%. Het risico bestaat dat het werkelijke rentepercentage waarvoor leningen worden afgesloten hoger is.
Gelet op de rentestand en verwachte rente-ontwikkeling is die kans nog altijd beperkt.
Voor de berekening van het risicoprofiel is uitgegaan van een maximale rente van 2,5%. De omvang van het risico wordt gekoppeld aan de financieringsbehoefte. In de primaire begroting bedraagt deze financieringsbehoefte voor 2018 € 17 miljoen. In 2017 zijn er 3 leningen afgesloten van in totaal € 16 miljoen, met een gemiddeld rentepercentage van 1,21%. De verwachting is dat de financieringsbehoefte in 2018 ook onder de 1,5% kan worden gefinancierd. Om deze redenen staat het risicoprofiel voor dit moment op nul.
Beheersmaatregelen: spreiding leningenportefeuille, rentevisie, actualiseren rente die we verwachten te betalen.

Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2017 jaarrekening

€ 0

0%

2018 begroting

€ 0

0%