Planschadevergoedingen

Planschadevergoedingen (programma 9)           
De gemeente loopt vooral een risico voor ontwikkelingen die zij zelf initieert en daarnaast bij actualisatie van bestemmingsplannen. Bij dergelijke ontwikkelingen worden vooraf de gevolgen van planschadevergoedingen goed in beeld gebracht en in de exploitatie opzetten van de te ontwikkelen locaties verwerkt. Drie jaar na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan is geen beroep meer mogelijk. De grootste kans op planschade zal zich voordoen kort nadat het bestemmingsplan wordt geactualiseerd. De bestemmingsplannen met de grootste kans op planschades zijn nu geactualiseerd. Dat laat onverlet dat door onvoorziene omstandigheden toch planschaderisico’s kunnen optreden als gevolg van veranderingen in bestemmingsplanmethodiek cq. het wegvallen of toenemen van bouwmogelijkheden.
Beheersmaatregel: Bij planschades heeft de gemeente de bevoegdheid tot het sluiten van planschadevergoeding overeenkomsten. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Daarnaast geldt op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening een eigen risico voor de verzoeker van 2% van de waarde van de woning.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2017 jaarrekening

€ 500.000

10%

2018 begroting

€ 500.000

10%