Baanbrekers

Baanbrekers (programma 7)
Een groot deel van de uitvoering rondom werk en inkomen doen we samen met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand en wordt uitgevoerd door Baanbrekers. Baanbrekers ontvangt van de gemeenten hiervoor het BUIG-budget en het Participatiebudget en een bijdrage in de uitvoering. Deze bijdrage is opgenomen op basis van de meerjarenbegroting 2018-2021 van Baanbrekers. In onze meerjarenbegroting is uitgegaan van een taakstellend budget op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage is bepaald. Een herpositioneringsonderzoek moest vanaf 2019 leiden tot de verwerkte gemeentelijke bijdragen. Inmiddels is de ontwikkeling van de rijksbijdragen zodanig dat het taakstellend budget gerealiseerd is zonder ingrijpende keuzes in de positie van Baanbrekers.

Het risico blijft bestaan dat afwijkingen optreden ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting van Baanbrekers, bijvoorbeeld als gevolg van het achterblijven van de economische groei en een lagere uitstroom uit de bijstand waardoor de uitgaven op inkomensondersteuning hoger uitkomen dan begroot. In dat geval kan hiervoor incidenteel een beroep worden gedaan op de nog beschikbare vrije ruimte in de reserve sociaal domein.

Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2017 jaarrekening

€ 0

0%

2018 begroting

€ 0

0%