Beleidsuitgangspunten

De door de raad vastgestelde beleidsplannen vormen het kader voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het onderhoud. Het draait daarbij om de afweging tussen de na te streven kwaliteit en de beschikbare middelen. Om het beleid, het beheer, de uitvoering en de budgetten weer met elkaar in balans te brengen is een nieuwe beleidslijn c.q. een nieuwe beheerstrategie opgesteld. Deze treft u in de beleidsplannen Wegen, Groen en Gebouwen aan en kan worden samengevat met het uitgangspunt “veilig en heel”. Kenmerk hierbij is dat de focus geheel ligt op de primaire functie van het kapitaalgoed. De actuele beleidsplannen zijn:

Plan

Raadsbesluit

Looptijd

Beleidsplan wegen

november 2014

2014 - 2023

Beleidsplan openbare verlichting

februari 2005

2005 - 2014

Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

juli 2012

2012 - 2016

Waterplan

december 2008

2007 - 2016

Beleidsplan Groen

november 2014

2014 - 2023

Beleidsplan gemeentelijke gebouwen

november 2014

2014 - 2023

Onderwijsgebouwen

november 2014

2014 - 2023