Groen- en sportvoorzieningen

De gemeente is eigenaar en beheerder van in totaal circa 2,7 miljoen vierkante meter groen. In dit groen staan circa 26.000 bomen. Daarnaast is er 183 kilometer aan sloten te onderhouden. De inrichting van het openbare groen wordt over het algemeen bepaald bij de aanleg van een wijk of buurt, bij een nieuwe investering of bij een reconstructie.

Het beleid is er op gericht om de functie van het openbaar groen, het leefbaar maken en houden van de werk- en leefomgeving, te waarborgen tegen een redelijke prijs. Het gewenste onderhoudsniveau wordt kort samengevat als “veilig en heel”. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt in verschillende onderhoudsniveau ’s.

Het openbare groen moet veilig zijn zodat er geen letsel of schade ontstaat. Met “heel” wordt bedoeld dat het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd zodat er geen achterstallig onderhoud en dus extra kosten ontstaan. Voor het onderhoud is in de exploitatie budget beschikbaar dat voor het grootste deel uit personeelskosten van de buitendienst bestaat.

Het groenbeleidsplan uit 2014 beperkt zich tot het onderhoudsniveau voor het gemeentelijke openbare groen. Vanaf medio 2017 tot begin 2018 is gewerkt aan een nieuw groenstructuurplan 2018 - 2022. Dit plan bepaalt in ruimtelijke zin het groene kader van de gemeente en de manier waarop dit in stand wordt gehouden en beschermd en is tevens een doorvertaling van de duurzaamheidsagenda op het onderwerp biodiversiteit. Voor de uitvoering van het bestaande beleid zijn structurele middelen beschikbaar. Het nieuwe groenstructuurplan 2018 -2022 wordt naar verwachting medio 2018 door de raad vastgesteld.

Het beleidsplan voor beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties is begin 2011 door het college vastgesteld. De kwaliteit van de sportvelden wordt over het algemeen als goed bestempeld. De verwachting is dat met de beschikbare middelen de velden goed onderhouden kunnen worden.