Wegen

De gemeente is op dit moment eigenaar en beheerder van circa 3,1 miljoen vierkante meter verharding. De kwaliteit van de wegen is zodanig dat er geen situaties zijn waarin kapitaalsvernietiging aan de orde is of waar sprake is van structurele achterstanden. Het wegenbeleid is er op gericht dat de gebruikers er op kunnen vertrouwen dat zij op een goede
manier gebruik kunnen maken van de wegen. Voor het gewenste onderhoudsniveau is het uitgangspunt “veilig en heel” gehanteerd. Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats naar aanleiding van visuele inspecties. Er wordt gekeken hoe de wegen zo opgeknapt kunnen worden dat de (verkeers)veiligheid van alle (verkeers)deelnemers aan de openbare ruimte kan worden gewaarborgd. Begin 2018 worden de wegen opnieuw geïnspecteerd en op basis van de bevindingen wordt het beleidsplan en beheersplan wegen geactualiseerd. De verwachting is dat dit eind 2018 begin 2019 gereed is.