Water

Het waterplan geeft de gemeentelijke visie op het water en alles wat daarmee te maken heeft. Daarnaast zijn in het uitvoeringsprogramma de waterprojecten opgenomen die voor de korte en middellange termijn noodzakelijk zijn. De kosten van deze maatregelen worden voor een deel bekostigd uit de rioolheffing. Voor de niet via belastingheffing te dekken maatregelen zijn in de meerjarenbegroting structurele bedragen opgenomen. Het nieuwe waterplan wordt gecombineerd met het VGRP.